אמנות ועיצוב

קטלוגים לאמנים מהחברה החרדית

תמיכה בהוצאה לאור של קטלוגים המלווים תערוכה של אמנים מהחברה החרדית מתחומי אמנות חזותית במטרה לסייע בחשיפה של אמנים ויצירותיהם לקהל.
 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל- 60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

 יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה בשם היוצר, העומד בכל תנאי הסף במצטבר.
שימו לב, מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

 

יוצר לעניין פרויקט זה הוא האמן שיצירתו מוצגת בקטלוג.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של העבודות לקטלוג (50%) | איכות הקטלוג  בהתייחס לאוצרות, עריכה, טקסטים מלווים, עיצוב והפקה (35%) | אמנים שזה עבורם קטלוג ראשון (15%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.