אמנות ועיצוב

הוצאה לאור של קטלוג מודפס

סיוע בהוצאה לאור של קטלוגים מודפסים של אמן יחיד או של קבוצת אמנים מתחום פיסול, ציור, צילום, וידאו ארט, מיצג, מיצב , רישום, הדפס, אדריכלות, עיצוב גרפי, עיצוב תעשייתי, צורפות, קרמיקה וכדומה, במטרה לתעד, לשמר ולחשוף את היצירה האמנותית בארץ ובחו"ל.
 
סכום המענק המבוקש:  מענק מפעל הפיס צפוי להיות 
בסכום שבין 25,000 ₪ ל- 50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה.
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 

שימו לב, 
פרויקטים בתחום זה שיאושרו לקבלת תמיכה מהפיס יחויבו להעביר 20% מתקציב התמיכה לאמן, בגין שכרו כמפורט בתנאי הסף ובחומרים הנלווים. 
אמן הוא מי שיצירתו במרכז הקטלוג שקיבל תמיכה. במקרה של קבוצת אמנים יחולק הסכום בין חברי הקבוצה.

  
רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף.
 
לוחות זמנים: 
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *
 
ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.​