קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

הפקת סדרות דרמה ישראליות לטלוויזיה

סיוע בהפקת סדרות דרמה ישראליות הכלולות בהגדרת "תכנית סוגה עילית" כהגדרתה בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון) התש"ע- 2009) והמיועדות לשידור בטלוויזיה, באמצעות הקצאת מענק הפקה לסדרה, וזאת במטרה לעודד הפקות דרמה איכותיות.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 250,000 ₪ לבין  400,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.


רשאי להגיש בקשה:

תאגיד שהוא חברת הפקה עצמאית (שאינו חברת בת/מסונפת/קשורה של גוף משדר).

יוצר לעניין פרויקט זה הוא : התסריטאי.

 

הגדרות בפרויקט זה:

"גוף משדר"-   ערוצים 11, 12, 13, 14, Yes  , Hot.

"כללי הרשות השניה" - כללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון) התש"ע- 2009.

"תכנית סוגה עילית"- כמשמעותה בכללי הרשות השניה.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית (55%) | איכות מקצועית של הצוות (25%) | העדפה לסדרות העוסקות בסוגיות חברתיות או רב תרבותיות (20%)|

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מיוני 2020.