קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

הפקת סדרות דרמה ישראליות לטלויזיה

סיוע בהפקת סדרות דרמה ישראליות המוגדרות "סוגה עילית" ע"פ כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון) התש"ע- 2009 והמיועדות לשידור בטלוויזיה, באמצעות הקצאת מענק הפקה לסדרה, וזאת במטרה לעודד הפקות דרמה איכותיות .

הגדרות בפרויקט זה:

"גוף משדר"-   ערוצים 1, 2, 10, Yes  , Hot.

"יוצר"- התסריטאי .

"כללי הרשות השניה" - כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון) התש"ע- 2009.

"תכנית סוגה עילית"- כמשמעותה בכללי הרשות השניה.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 250,000 ₪ לבין  400,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • יוצר (תסריטאי) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים בשנת 2017.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

 

רשאי להגיש בקשה:

תאגיד שהינו חברת הפקה עצמאית (שאינו חברת בת/מסונפת/קשורה של גוף משדר).

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית (50%) | איכות מקצועית של הצוות (20%) | העדפה לסדרות העוסקות בסוגיות חברתיות או רב תרבותיות (20%) | תקציב - התאמת התקציב לפרויקט ועמידה
בנאותות הפקה(10%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מיוני 2019.