קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

שיווק, הפצה ופוסטפרודקשן של קולנוע עלילתי

סיוע לקידומם של סרטים עלילתיים באמצעות הקצאת מענקים לתמיכה בפעולות שיווק, הפצה ופוסטפרודקשן של סרטים עלילתיים של יוצרים ישראליים.

התמיכה איננה מיועדת לפעולות הפקה.

התמיכה אינה מיועדת לסטודנטים, לסרטי גמר ולהפקה הנעשית במסגרת לימודית כלשהי.

"יוצר" לעניין פרויקט זה, הינו במאי או תסריטאי הסרט.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 100,000 ₪ לבין  200,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • פרויקט זה כלול בתקציב מועצת הפיס לשנת 2017 לפיכך, בקשות המוגשות בנובמבר 2016  ייחשבו כבקשות לשנת התקציב 2017.

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה לפרויקט זה. 

  • יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "סרט עלילתי" בשנת 2016, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה.

  • יוצר (במאי או תסריטאי) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים בשנת 2017. יוצר שיגיש בקשה לפרויקט זה ייחשב למי שכבר הגיש בקשה לפרויקט אחד בשנת 2017.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.
שימו לב, מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית (50%) | חדשנות ומקוריות (10%) | איכות מקצועית של הצוות (20%) |  תקציב - התאמת התקציב לפרויקט והיכולת להשלים את הסרט ביחס למימון הקיים (10%)| איכות ושלמות תיק הבקשה - שלמות המידע והמסמכים שהוגשו ביחס לדרישות בטופס הבקשה (10%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 5.12.16
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.