קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

שיווק, הפצה ופוסטפרודקשן של קולנוע עלילתי

סיוע לקידומם של סרטים עלילתיים באמצעות הקצאת מענקים לתמיכה בפעולות שיווק, הפצה ופוסטפרודקשן של סרטים עלילתיים של יוצרים ישראליים. התמיכה איננה מיועדת לפעולות הפקה.

התמיכה אינה מיועדת לסטודנטים, לסרטי גמר ולהפקה הנעשית במסגרת לימודית כלשהי.

"יוצר"- לעניין פרויקט זה, הינו במאי או תסריטאי הסרט.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 100,000 ₪ ל-  200,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016 .

  • יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "סרט עלילתי" ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

  • בשנת 2016 יוצר (במאי או תסריטאי) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.
שימו לב, מבקש שהינו תאגיד רשאי להגיש לפרויקט זה עד 3 בקשות ליוצרים שונים.

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית (70%) | איכות מקצועית של הצוות (20%) | תקציב - התאמת התקציב לפרויקט והיכולת להשלים את הסרט ביחס למימון הקיים(10%) 

לוחות זמנים :    


שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.