קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

הנגשת קולנוע ליישובים ברחבי הארץ

תמיכה בתוכניות ומיזמים שמטרתם קירוב קהל לקולנוע ישראלי, עלילתי ודוקומנטרי ושיתוף הקהילה.
יודגש כי התמיכה אינה מיועדת עבור פסטיבל קולנוע ו/או עבור אירוע חד פעמי.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

תנאים כללי להגשת הבקשה :

  • בשנת 2017 המבקש רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים עבור פעילותו. (להבדיל מבקשה המוגשת בשמו, עבור יוצר מסוים).

 

רשאים להגיש בקשה :

תאגיד העומד בכל תנאי הסף.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות התוכנית המוצעת בהתייחס לפעילות המשלימה עם הקהילה (40%) | איכות מקצועית של הצוות (20%) | העדפה לתכניות הנגשה הפועלות בפריפריה גיאוגרפית חברתית (20%) | תקציב -  התאמת התקציב לפרויקט והיכולת להשלים את הפרויקט ביחס למימון הקיים (10%)| איכות ושלמות תיק הבקשה (10%)

 

לוחות זמנים :    

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.