קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

כתבי עת מקוונים בתחומי קולנוע וטלוויזיה

תיאור הפרויקט: 
סיוע לכתבי עת מקוונים בתחום קולנוע והטלוויזיה במטרה לחשוף ולקדם את העשייה והיוצרים בתחומים אלו. 
 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות 
בסכום שבין 30,000 ₪ ל- 75,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה.
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 
רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף.
 
לוחות זמנים
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.
  
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *

ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.