קולנוע טלויזיה וניו-מדיה

הפקה של סרטים קצרים

​​​​​​תיאור הפרויקט
סיוע בקידומם של סרטים קצרים ישראליים באמצעות הקצאת מענקים לתמיכה בהפקה של סרטים קצרים פרי יצירתם של במאים ישראליים
למען הסר ספק יודגש, כי התמיכה לא מיועדת לסטודנטים, לסרטי גמר ולהפקה הנעשית במסגרת לימודית כלשהי
 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות בסכום בין 25,000 ₪ ל- 100,000 ₪ לבקשה שתאושר לתמיכה
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל
  
יודגש כי יוצר שהגיש בקשות ביותר מקטגוריה אחת מתחום הקולנוע והטלויזיה, יוכל לקבל תמיכה רק בקטגוריה אחת
 
רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף

 
לוחות זמנים
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים לה
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *

(ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב
  
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.