אמנויות הבמה

הפקה והרצה של הצגות תיאטרון בערבית

​תאור הפרויקט:
עידוד יוצרים עצמאיים בתחום התיאטרון בערבית באמצעות תמיכה בהפקות חדשות של הצגות תיאטרון או בהרצה של הצגות תיאטרון קיימות בישובים ברחבי הארץ .
סכום המענק המבוקש : מענק מפעל הפיס צפוי להיות 
בסכום שבין 25,000 ₪ ל- 75,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה.
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.

רשאים להגיש בקשה: רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף .

לוחות זמנים: 
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם לא יאוחר מנובמבר 2015.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *

ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.