אמנויות הבמה

הפקה והרצה של מופעי מחול

​תיאור הפרויקט: 
עידוד יוצרים מקצועיים בתחום המחול באמצעות תמיכה בהפקת מופעי מחול מקוריים חדשים או בהרצה של מופעי מחול קיימים ברחבי הארץ בלבד .
 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות 
בסכום שבין 25,000 ₪ ל- 85,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה. 
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 
רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף .
  
לוחות זמנים
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *

ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
  
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.