אמנויות הבמה

בימות פיס 2017

מיזם "בימות פיס" מתקיים זו השנה השביעית ומאפשר העלאת מופעי מוסיקה על יותר מ- 100 במות בישובים ברחבי הארץ , במטרה להנגישם למגוון אוכלוסיות ולתמוך במוסיקאים ישראלים.


המופעים יתקיימו בין יולי לאוקטובר 2017.

 

 

 

 

 

 

שימו לב, הגשת המועמדות למופעים בפרויקט זה הסתיימה.

החלטות תימסרנה באמצעות "האזור האישי" במהלך חודש אפריל 2017.

אנו מודים לכל הפונים ומאחלים בהצלחה!

 

קול קורא המזמין את הרשויות המקומיות להגיש מועדות למיזם יפורסם בתאריך 23.4.17

 

תנאי סף

df6df585-11d7-4869-accf-95d95e53a52c

שלבי הפרויקט

79c0fee6-e4b4-4815-b9de-9ef5999b0665

תקנון

37437e1d-bd2f-4bd4-99b2-4421e2d9a22a

לוחות הזמנים

b31c940d-4d92-4d55-8af3-84a84d2ffccd

Web part id : df6df585-11d7-4869-accf-95d95e53a52c

Web part id : 79c0fee6-e4b4-4815-b9de-9ef5999b0665

Web part id : 37437e1d-bd2f-4bd4-99b2-4421e2d9a22a

Web part id : b31c940d-4d92-4d55-8af3-84a84d2ffccd

מס'​

תיאור​

לו"ז​

1​

פרסום קול קורא למופעי מוסיקה​

26.2.17​

2​

מועד אחרון להגשת הצעות​

14.3.17​

3​

קביעת רשימת המופעים שיכללו במאגר המוצע לרשויות​

עד לאפריל 2017​

4​

פרסום קול קורא לרשויות המקומיות​

אפריל - מאי 2017​

5​

תיאום המופעים ברשויות המקומיות​

יוני 2017​

6​

קיום המופעים ברשויות המקומיות​

יולי - אוקטובר 2017​

 * למועצת הפיס הזכות לשנות את לוחות הזמנים דלעיל, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שלב א' – פרסום קול קורא למופעי מוסיקה :

 • פרסום קול קורא המזמין תאגידים העוסקים בייצוג אמנים להגיש הצעות למופעים במיזם בימות פיס לשנת 2017.

 

שלב ב' – קביעת רפרטואר רשימת המופעים לרשויות:

 • המופעים שיבחרו להיכלל במאגר המוצע לרשויות המקומיות יבחרו, בין היתר, על פי הקריטריונים הבאים: התאמת המופע לאופי המיזם,זמינות האמנים, המחירים המוצעים, תקציב המיזם וניסיון מול האמנים המבצעים.

 

שלב ג'- פרסום קול קורא לרשויות המקומיות :

 • בחירת הרשויות המקומיות המשתתפות במיזם תיעשה ע"י מפעל הפיס בהתאם לקריטריונים שיקבעו על ידו לפי שיקול דעתו הבלעדי וכפי שיפורסם בקול הקורא לרשויות המקומיות.

 

שלב ד'- קביעת המופעים ברשויות המקומיות:

 • בהתאם לבחירת המופעים ע"י הרשויות המקומיות, יודיע מפעל הפיס למציע על בחירת המופע/ים שהוצע/ו על ידו. כמו כן, מפעל הפיס יתאם עם המציע את המועדים בהם יקוים המופע שהוצע על ידו ושנבחר ע"י רשות מקומית ואת כל יתר הפרטים המצריכים תיאום.

שלב ה' -קיום המופעים ברשויות המקומיות:

 • המופעים צפויים להתקיים בין החודשים יולי –אוקטובר 2017. על המציע להתקשר בחוזה עם הרשות המקומית תוך 14 יום ממועד מסירת הודעה ע"י מפעל הפיס בדבר בחירת המופע המוצע ע"י רשות מקומית.

רשאי להגיש הצעה רק תאגיד שהצעתו עומדת בכל תנאי הסף המצטברים כדלקמן :

 

 1. המציע הוא תאגיד רשום כדין בישראל, המייצג אמנ/ים. יובהר כי החל משנת 2017 , יחיד אינו יכול להגיש הצעה, גם אם הוא עוסק מורשה. הגשת הצעה אפשרית רק ע"י תאגיד רשום כדין  כגון: חברה בע"מ , שותפות רשומה, עמותה, חל"צ וכו'.

 2. ההצעה תכלול מופעי מוסיקה בלבד.

 3. מופע שהוצע למיזם בימות פיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 ולא נבחר באותן שנים ע"י רשות מקומית כלשהי, לא ניתן להגישו במועד זה.

 4. במקרה של מופע זהה המוצע ע"י יותר ממציע אחד, תתקבל לבחינה ההצעה שהוגשה ראשונה . יתר ההצעות תיפסלנה.

 5. מציע רשאי להגיש 10 מופעים שונים לכל היותר. עבור כל אמן או קבוצת אמנים לא יוגשו יותר מ-2 מופעים שונים.

 6. כל מופע הינו  באורך  70 דקות לפחות.

 7. האמנים פעילים בתחום המוסיקה ב- 3 השנים האחרונות לפחות.

 8. האמן המרכזי בקבוצת האמנים ביצע ,לבדו או יחד עם הקבוצה, לפחות מופע אחד באורך 70 דקות לפחות, שהוצג על במה בפני הקהל הרחב.

 9. האמן המרכזי בקבוצת האמנים הוציא לאור ,לבדו או יחד עם הקבוצה, לפחות אלבום אחד, שהופץ לקהל הרחב.

 10. עלות כל מופע אינה חורגת מהמחירים המירביים הקבועים בתקנון.

 11. במקרה של אמן יחיד - האמן הינו אזרח ישראלי. במקרה של קבוצת אמנים - האמן המרכזי ומרבית האמנים בקבוצה, הינם אזרחי ישראל.

 12. מציע שהוא עמותה או חל"צ - ברשותם אישור "ניהול תקין" תקף מרשם העמותות/ הקדשות. מציע שהוא תאגיד אחר -  ברשותו אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על - פי חוק עסקאות גופים ציבוריים ואישור תקף על ניכוי מס במקור.​