אמנויות הבמה

אירוח בארץ של אמנים מחו"ל מתחומי אמנויות הבמה

​​תיאור הפרויקט: 
אירוח בארץ של אמנים מחו"ל, מתחומי אמנויות הבמה (מחול, מוסיקה ותיאטרון), במטרה לאפשר מפגש מקצועי עם יוצרים מקומיים תוך חשיפה הדדית של רעיונות עכשוויים בפלטפורמות מגוונות כגון: מפגשים מקצועיים, סדנאות אמן, מפגשים בשילוב מופעים, שיחות וכיו"ב. הפעילויות מיועדות ליוצרים מקצועיים ישראלים מהקהילה המקומית ולקהל הרחב.
 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות 
בסכום שבין 35,000 ₪ ל- 70,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה.
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 
רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף .
 
לוחות זמנים: 
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *

ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
  
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.