אמנויות הבמה

עידוד מגוון אמנויות הקרקס העכשווי הנוצרות ומבוצעות מחוץ לקטגוריות הממסדיות המוכרות,. התמיכה מיועדת להפקה של מופע קרקס עכשווי.

תיאור הפרויקט
עידוד מגוון אמנויות הקרקס העכשווי הנוצרות ומבוצעות מחוץ לקטגוריות הממסדיות המוכרות,. התמיכה מיועדת להפקה של מופע קרקס עכשווי. 
"מופע קרקס" - הינו מופע בעל קונספט ותוכן כתובים מראש ומהלך בימתי ברור ומתפתח הכולל התחלה, אמצע וסוף . 
 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות בסכום בין 35,000 ₪ ל- 100,000 ₪ לבקשה שתאושר לתמיכה.
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 
רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף.
לדוגמא: אמן או גוף יוצר או עמותה.
 
לוחות זמנים
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *

ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.​​