אמנויות הבמה

הרצת הצגות פרינג'

תמיכה בהרצת הצגות פרינג' ברחבי הארץ במטרה לאפשר ליוצרים להציג ביישובים ברחבי הארץ ולחשוף את תיאטרון הפרינג' בקרב קהלים חדשים.


"יוצר"- לעניין פרויקט זה, הינו במאי או מחזאי ההצגה.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין :

25,000 ₪ לבין 50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר בפרויקט הרצת הצגת פרינג' (שאינה מונודרמה)
15,000 ₪ לבין  25,000 ₪ לכל בקשה שתאושר בפרויקט הרצת הצגת פרינג' מונודרמה

סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • בשנת 2017 יוצר (במאי או מחזאי ההצגה) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של ההצגה (40%) | ניסיון מקצועי של היוצרים (20%) | חדשנות (20%) |
רציונאל כלכלי -התאמת התקציב לפרויקט (10%) | איכות ושלמות תיק הבקשה - שלמות המידע והמסמכים שהוגשו ביחס לדרישות בטופס הבקשה (10%)


לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.

שימו לב, הגשת בקשות להרצת הצגת פרינג' שהיא מונודרמה ולהרצת הצגת פרינג' שאינה מונדרמה
נעשית בשני טפסים נפרדים. אנא הקפידו לבחור במסלול המתאים.