אמנויות הבמה

הרצת מופעי מחול

תמיכה בהרצת מופעי מחול קיימים למבוגרים במטרה לאפשר ליוצרים להציג ברחבי הארץ ולקהל להכיר וליהנות
מיצירות מחול שבהעדר תמיכה זו לא היו מגיעות לישובים המרוחקים מהמרכז.

שימו לב, התמיכה אינה מיועדת להפקות הנוצרות במסגרות לימודיות וקהילתיות בתחום המחול.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס להרצת מופע סולו צפוי להיות בסכום שבין 15,000 ש"ח ל - 25,000 ₪ כולל מע"מ
לכל בקשה שתאושר.

מענק מפעל הפיס להרצת מופע שאינו סולו צפוי להיות בסכום שבין 25,000 ₪ ל- 50,000 ₪ כולל מע"מ
לכל בקשה שתאושר.

סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאים להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה עבור יוצר, העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא הכוריאוגרף.
 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של המופע (50%) | רמה מקצועית וניסיון של היוצרים (25%) | תפיסה כוריאוגרפית ושפה תנועתית ייחודית (25%) 

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.

 

שימו לב, הגשת בקשות למענק להרצת מופע מחול סולו ולהרצת מופע מחול שאינו סולו
נעשית בשני טפסים מקוונים נפרדים. אנא הקפידו לבחור במסלול המתאים.