אמנויות הבמה

הרצת מופעי מחול

תמיכה בהרצת מופעי מחול ברחבי הארץ במטרה לאפשר ליוצרים להציג ביישובים נוספים ולחשוף את המחול בקרב קהלים חדשים.

שימו לב התמיכה אינה מיועדת להפקות הנוצרות במסגרות לימודיות וקהילתיות בתחום המחול.

"יוצר"- לעניין פרויקט זה, הינו כוריאוגרף המופע.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין :

25,000 ₪ לבין  50,000 ₪ לכל בקשה שתאושר בהרצת מופעי מחול (שאינם סולו)
15,000 ₪ לבין  25,000 ₪ לכל בקשה שתאושר בהרצת מופעי מחול סולו


סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • בשנת 2017 יוצר (כוריאוגרף המופע) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של המופע (40%) | ניסיון מקצועי של היוצרים (20%) | חדשנות (20%)| רציונאל כלכלי -התאמת התקציב לפרויקט (10%) | איכות ושלמות תיק הבקשה - שלמות המידע והמסמכים שהוגשו ביחס לדרישות בטופס הבקשה (10%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.

 

שימו לב, הגשת בקשות להרצת מופע מחול סולו ולהרצת מופע מחול שאינו סולו
נעשית בשני טפסים נפרדים. אנא הקפידו לבחור במסלול המתאים.​