אמנויות הבמה

הפקת מופעים למרחב הציבורי

עידוד יוצרים עצמאיים ליצירת פעולות ומופעים מכל תחומי אמנויות הבמה במרחב הציבורי, באמצעות תמיכה בהפקת מופעים חדשים.
 

לתשומת ליבכם:

  • מרחב ציבורי לעניין פרויקט זה הוא השטחים הציבוריים שלכל אחד ואחת גישה חופשית והזדמנות שוויונית להתנהל בתוכם, ללא תשלום.

  • הפקה למרחב הציבורי, היא פעולה או מופע שאינו מיועד לבמה קונבנציונלית.

  • יובהר כי התמיכה אינה מיועדת למסגרות לימודיות.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום בין 20,000 ש"ח ל - 40,000 ש"ח  כולל מע"מ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה עבור יוצר, העומדים בכל תנאי הסף במצטבר.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא יוזם הפעולה במרחב הציבורי.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.
מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של הפעולה/ מופע  (50%) | רמה מקצועית וניסיון של היוצרים  (25%) |  התאמת הפעולה/ המופע למרחב הציבורי   (25%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.​