אמנויות הבמה

הפקת מופעים למרחב ציבורי - חדש

עידוד יוצרים עצמאיים ליצירת מופעים מכל תחומי אמנויות הבמה והקרקס במרחב הציבורי, באמצעות תמיכה בהפקת מופעים  חדשים.

שימו לב, יובהר כי התמיכה אינה מיועדת ליצירת מופעים במסגרות לימודיות.

"יוצר" - לעניין פרויקט זה, הינו היוצר המרכזי של המופע כפי שיוצג בבקשה. 
"מרחב ציבורי" השטחים הציבוריים שלכל אחד ואחת גישה חופשית והזדמנות שוויונית להתנהל בתוכם, ללא תשלום.
מופע / אירוע למרחב הציבורי הוא כזה שאינו מיועד לבמה קונבנציונלית.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ לבין  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים בשנת 2017.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.


רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של המופע (40%) | ניסיון מקצועי של היוצרים (20%) | חדשנות (20%) | רציונאל כלכלי -התאמת התקציב לפרויקט (10%) | איכות ושלמות תיק הבקשה - שלמות המידע והמסמכים שהוגשו ביחס לדרישות בטופס הבקשה (10%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.​