אמנויות הבמה

מופעים בחו"ל בתחומי אמנויות הבמה

תמיכה באמנים ישראלים מתחומי המחול, התיאטרון או המוסיקה הנוסעים לחו"ל לצורך העלאת מופע במסגרות מקצועיות.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 10,000 ₪ לבין  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה לפרויקט זה.

  • יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "מופעים בחו"ל" בשנת 2016, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה.

  • בשנת 2017 יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

  • שימו לב, יוצר שיזכה למענק בפרויקט זה ידרש להציג בתום המופע אישור רשמי וחתום ע"י הגוף המאשר את קיומו של המופע.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.
יחיד הינו אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו או בשם קבוצת אמנים.
תאגיד הוא עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון : תיאטרון, אנסמבל, תזמורת, להקה וכד'


קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של המופע ומקצועיות האמנים (50%) | איכות מקצועית של הגוף המארח כולל פוטנציאל חשיפה בחו"ל (20%) | רציונאל כלכלי  - התאמת התקציב לפרויקט (10%) | היתכנות כלכלית – הימצאותם של גורמי מימון נוספים לפרויקט (10%) | איכות ושלמות תיק הבקשה - שלמות המידע והמסמכים שהוגשו ביחס לדרישות בטופס הבקשה (10%)

 

לוחות זמנים :    

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17

התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.