אמנויות הבמה

הפקת הצגות פרינג'

​​​​עידוד יוצרים עצמאיים מקצועיים בתחום תיאטרון הפרינג' באמצעות תמיכה בהפקות חדשות. 

התמיכה אינה מיועדת להפקות שנוצרו במסגרות לימודיות או קהילתיות.
"יוצר"- לעניין פרויקט זה, הינו במאי ההצגה.

לידיעתכם, בשנת 2017, ניתן יהיה להגיש בקשות למענקים עבור הרצה של הצגות פרינג'. לא יפורסם קול קורא לתמיכה בהפקות הצגות פרינג' בשנה זו.

סכום המענק המבוקש :מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

* יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס בפרויקט זה ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

* בשנת 2016 יוצר (במאי) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

יחיד =  אמן או יוצר עצמאי המגיש את הבקשה בעצמו.
תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי כגון : תיאטרון, אנסמבל וכד'

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות :  איכות אמנותית (40%) | איכות מקצועית של האמנים  (20%) | חדשנות (20%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%) | היתכנות כלכלית – הימצאותם של גורמי מימון נוספים לפרויקט (10%)

לוחות זמנים : מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.