אמנויות הבמה

"בעקבות", מסלול לפיתוח יצירות מחול חדשות - חדש

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות פותחת מסלול חדש לתמיכה בשלבי פיתוח של יצירות מחול חדשות המתכתבות עם עבודות מחול ישראליות שנוצרו לא יאוחר משנת 1990.


מטרתו של מסלול זה לאפשר ליוצרים להקדיש זמן ולעסוק באופן מעמיק בתהליך הקודם להפקת היצירה.  המענק מיועד לשלב פיתוח היצירה הכולל מחקר, איסוף נתונים אודות היצירה המקורית וניסוח הרעיון לצורך תחילת העבודה על היצירה החדשה.

במסלול מענק לפיתוח יצירה חדשה נדרשים היוצרים להגדיר את "התוצרים" הצפויים בשלב ראשון, בתום שלושה חודשים ובשלב הסופי בתום הפיתוח.

דגשים מיוחדים למסלול פיתוח :

  • בפרויקט זה הזכאות למענק תתגבש בשני שלבים: בשלב ראשון, מחצית המענק הכולל תשולם ליוצרים שבקשתם תיבחר  ע"י מועצת הפיס לתרבות.
    בתום שלושה חודשי פיתוח, יתבקשו היוצרים שנבחרו כאמור לעיל, להציג למועצת הפיס לתרבות את תוצרי תהליך הפיתוח שהוגדרו בבקשת המענק ובהתאם לתוצרים, יוחלט ע"י מועצת הפיס לתרבות אילו מבין היוצרים ימשיך לשלב השני ויזכה ליתרת המענק לצורך השלמת הפיתוח של יצירתו.

  • הבחירה ביוצרים למסלול זה תיקבע, בין היתר, בהתאם להצהרה אמנותית ביחס ליצירה החדשה, ניסיון מקצועי של היוצר, הגדרת התוצרים שיושגו במהלך שלבי הפיתוח והמלווה האמנותי של התהליך.

  • מועצת הפיס לתרבות שומרת לעצמה את הזכות להזמין מועמדים לצורך הצגת הצעתם.

 

סכום המענק המבוקש:

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 10,000 ₪ לבין  15,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • יוצר - כוריאוגרף שזכה למענק מפעל הפיס בפרויקט "בעקבות"  אינו רשאי להגיש בקשה למענק במסלול זה בין אם כיחיד ובין באמצעות תאגיד.

  • יוצר (כוריאוגרף)  רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים בשנת 2017.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של ההצעה בהתייחס להצהרת הכוונות (40%) |  תוצרי שלבי הפיתוח כפי שהוגדרו ע"י היוצר (20%) | מקצועיות הכוריאוגרף (20%) |  מלווה אמנותי (10%) |  איכות ושלמות תיק הבקשה - שלמות המידע והמסמכים שהוגשו ביחס לדרישות בטופס הבקשה (10%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
מענק הפיתוח לשלב הראשון מיועד לפרויקט שיושלם לא יאוחר מנובמבר 2017
(תשובות צפויות להינתן במהלך יולי 2017)