אמנויות הבמה

הפקות חדשות במחול

סיוע ליוצרי מחול מקצועיים באמצעות תמיכה בהפקת מופעי מחול מקוריים וחדשים למבוגרים.

שימו לב, התמיכה אינה מיועדת למסגרות לימודיות וקהילתיות בתחום המחול.


סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס להפקת מופע סולו חדש צפוי להיות בסכום שבין 15,000 ש"ח ל - 25,000 ₪ כולל מע"מ
לכל בקשה שתאושר.

מענק מפעל הפיס להפקת מופע חדש שאינו סולו צפוי להיות בסכום שבין 25,000 ₪ ל- 50,000 ₪ כולל מע"מ
לכל בקשה שתאושר.

סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאים להגיש בקשה :

יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה עבור יוצר, העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

יוצר לעניין פרויקט זה הוא הכוריאוגרף.

 
קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של המופע (50%) | רמה מקצועית וניסיון של היוצרים (25%) |  תפיסה כוריאוגרפית ושפה תנועתית ייחודית (25%) 

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2020.

שימו לב, הגשת בקשות למענק להפקת מופע מחול סולו ולהפקת מופע מחול שאינו סולו
נעשית בשני טפסים מקוונים נפרדים. אנא הקפידו לבחור במסלול המתאים.