אמנויות הבמה

הלחנה וביצוע יצירות קלאסיות מהמזרח ומהמערב

עידוד הלחנת מוסיקה קלאסית עכשווית מהמזרח ומהמערב והעלאת היצירות ע"י גופים מוסיקליים מבצעיים כגון: תזמורות, הרכבים קאמריים, מקהלות וכד'. 

"יוצר"- לעניין פרויקט זה, הינו מלחין היצירה.

הצרופות לפרויקט זה עודכנו ביום 26.1.16 :

הצרופה "הקלטה באיכות גבוהה של לפחות 5 דקות מהיצירה המוצעת" - הפכה לצרופת רשות ולא חובה.

בהתאמה ליצירה מוסיקלית עכשווית מן המערב: חובה לצרף תווים בהתאמה למשך ההקלטה של היצירה רק במידה וצורפה הקלטה.

נוספה צרופת חובה "דוגמאות מוקלטות של יצירות קודמות של המלחין"

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 70,000 ₪ ל-  100,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* בשנת 2016 יוצר (מלחין) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים עבור פעילותו. יובהר: תנאי זה חל גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.


רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

תאגיד = עמותה, חברה, התאגדות כלשהי
יחיד =  מלחין

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות אמנותית של היצירה החדשה (40%) | מקצועיות הגוף המבצע (30%) | רמה מקצועית של המלחין (10%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב לפרויקט (10%) | היתכנות כלכלית - הימצאותם של גורמי מימון נוספים (10%)

לוחות זמנים :

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.