TopBanner

חזון

​​

לפני למעלה מעשור הוקמה מועצת הפיס לתרבות ולאמנות , באמצעותה מקצה מפעל הפיס משאבים נכבדים, המאפשרים לאלפי אמנים ויוצרים ולמאות פרויקטים ויוזמות תרבותיות להתממש ולהגיע לקהל רחב ומגוון בכל רחבי הארץ.

בתוך עשור הפכה מועצת הפיס לתרבות ולאמנות לאחד הגופים המשמעותיים לקידום התרבות והאמנות בישראל.

 

מועצת הפיס, גוף  דינמי , קשוב ומתעדכן , בוחן  את דרכי פעילותו ונענה לצרכים החדשים העולים מקולותיהם של העוסקים בתחומי התרבות והאמנות .

במטרה לאפשר למועצת הפיס  לתמוך במגמות חדשות ויוזמות עדכניות בתחום , משנה מועצת הפיס לתרבות ולאמנות  , מדי שנה , את הנושאים והפרויקטים בהם היא תומכת . גמישות זו מאפשרת להיענות לצרכים המשתנים וסייע למיזמים ניסיוניים וחדשניים.

 

תכנית עבודת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות , המגדירה את הפרויקטים והנושאים בהם מוזמן הציבור להגיש בקשות לתמיכה, מתפרסמת ברבעון הראשון של כל שנה.

עקרונות וכללי פעולה

העקרונות  המנחים לקביעת פעילות מועצת הפיס לתרבות ולאמנות

 • תוצרי פעילותה המתוקצבת או היזומה של מועצת הפיס יהיו נגישים למגוון רחב של צרכנים מתוך מתן העדפה לתושבי הפריפריה, גיאוגרפית או חברתית.
 • מועצת הפיס  תתמוך ביוזמות לפעילויות בעלות ערך מבחינה אמנותית.
 • מועצת הפיס  תפעל לתמוך באמן, במעמדו ובקידומו המקצועי.
 • פעילותה של מועצת הפיס תאפשר הנגשה וקירוב של אוכלוסיות וקהלים חדשים לתחומי התרבות והאמנות תוך שימת דגש על ילדים, נוער וצעירים כצרכני תרבות.
 • מועצת הפיס תתמוך בפעילויות בעלות חשיבות לאומית בתחומי התרבות והאמנות.

   


  כללי פעולה המנחים את עבודת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות  בדרך קבלת ההחלטות

 • תמיכת מועצת הפיס  לא תבוא במקום הקצאה ממלכתית אחרת.
 • מועצת הפיס אינה מעניקה תקציבים שנתיים שוטפים למוסדות אלא תומכת במגוון פעילויות ופרויקטים מוגדרים.
 • ככלל , תמיכת מועצת הפיס היא חד-פעמית – לפרויקט מוגדר , על מנת  לאפשר ליוצרים רבים יותר ליהנות ממנה.  
 • מועצת הפיס  אינה דנה בפרויקטים בדיעבד אלא רק בפרויקטים שעתידים להתקיים.

   

  תקציב


  דירקטוריון מפעל הפיס מקצה מדי שנה למועצת הפיס לתרבות ולאמנות את תקציבה. מועצת הפיס מקצה  תקציבים בשלוש דרכים עיקריות :

   

הקצאת תקציב לפעילות מרכזית, יזומה או נתמכת, למשך שלוש שנים, במטרה לאפשר איגום משאבים לקידום נושא או פרויקט רחב היקף המטביע את חותמו על העשייה האמנותית והתרבותית בישראל. 

הענקת תמיכות עפ"י בקשות המגיעות מהציבור בנושאים שהוגדרו מראש ע"י מועצת הפיס ועל פי הקריטריונים שגובשו .

ייזום פעילויות ופרויקטים ע"י המועצה. 


מבנה

הרכב המועצה :


המועצה מונה  23 חברים , מרביתם אמנים ואישי ציבור מתחומי התרבות והאמנות וחלקם ראשי רשויות ונציגי דירקטוריון מפעל הפיס.

 

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות פועלת באמצעות שש ועדות משנה :


אמנויות הבמה

אמנות חזותית

ספרות ושירה

קולנוע, טלוויזיה וניו-מדיה

וועדה בין-תחומית

ועדה להענקת פרסי הפיס לאמנויות ומדעים ע"ש לנדאו