TopBanner

אופן הגשת המועמדות:

1. מועד אחרון להגשת מועמדות: 19.5.2016.

2. לפני מילוי טופס הגשת המועמדות, יש לקרוא בעיון את תנאי הסף, תיאור השירותים, ההתחייבויות ולוחות הזמנים.

3. הגשת המועמדות תתאפשר ע"י מילוי הטופס המופיע מטה לרבות צירוף קובץ קורות חיים ולחיצה על
    כפתור "שלח".   

 

 

 

 

קול קורא ללקטורים לבחינת יצירות ספרותיות עצמאיות  
המועמדות לפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת 2016


כללי :
1. קרן מפעל הפיס ע"ש פינחס ספיר מעניקה מדי שנה את פרס ספיר לספרות במטרה לעודד את היצירה הספרותית
    האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל.

2. הפרס מוענק ליצירות הספרותיות הטובות ביותר, עפ"י בחירת השופטים, מבין המועמדים שהוגשו לפרס,
    בשני מסלולים נפרדים:

    מסלול א' - פרס ראשי ופרסים משניים ליצירות הספרותיות הטובות ביותר
    מסלול ב' – פרס לספר הביכורים הטוב ביותר

3. על פי תקנון הפרס, תוכל הגשת היצירות המועמדות לפרס להתבצע, לא רק ע"י מו"לים, אלא גם ע"י מחברי יצירות 
    בהוצאה עצמית, כהגדרתן בתקנון.
4. היצירות הספרותיות בהוצאה עצמית, שיוגשו ע"י מחבריהן, הן למסלול הראשי והן למסלול הביכורים,
    ויעמדו בתנאי הסף שיוגדרו בתקנון, יועברו לבחינת לקטורים, אשר יבחרו מתוכן את היצירות הטובות ביותר,
    שיועברו לבחינת חבר השופטים.
5. קרן מפעל הפיס ע"ש פינחס ספיר מזמינה בזאת לקטורים להציע מועמדותם להיכלל במאגר הלקטורים שלה
   (להלן: "מאגר הלקטורים"), המשמש לה לצורכי פעילותה כפי שפורט לעיל.

הערה:

פניה זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

 

הגשת המועמדות הסתיימה.

תנאי סף

705aa630-6e85-4ea9-b882-44a07123f414

שירותי הלקטורה

36f0d077-385b-4d9c-a97e-2e49d97d2bc0

מינוי הלקטורים

ddd23f01-43b8-4b6a-8a1d-e2caa0dbb7c9

התחייבויות המועמד

80126eb1-3de7-4b2d-bdc1-4b22625a61d7

לוחות זמנים וכללי

43767755-6425-47ee-b2fb-eebaddab6680

Web part id : 705aa630-6e85-4ea9-b882-44a07123f414

Web part id : 36f0d077-385b-4d9c-a97e-2e49d97d2bc0

Web part id : ddd23f01-43b8-4b6a-8a1d-e2caa0dbb7c9

Web part id : 80126eb1-3de7-4b2d-bdc1-4b22625a61d7

Web part id : 43767755-6425-47ee-b2fb-eebaddab6680

 

1. שירותי הלקטורה מתוכננים להתבצע במהלך החודשים יולי – אוגוסט 2016.
2. ההערכה היא כי מדובר בקריאת 20 עד 30 ספרים בתקופה המצוינת לעיל.
3. למרות האמור לעיל, רשאית קרן ספיר לדרוש ביצועם של שירותי הלקטורה במועדים אחרים, על פי צרכיה
    ושיקול דעתה הבלעדי.

4. בעד שירותי הלקטורה שיבוצעו בפועל, יהיה היועץ זכאי לתשלום שכר בעד שירותיו  על פי תעריף שיקבע ע"י
    קרן ספיר.

 

1. הלקטורים שיגישו מועמדות יתבקשו להעביר קורות חיים מקצועיים . קורות חיים של המועמדים העומדים
    בתנאי הסף ושיימצאו מתאימים עפ"י קורות החיים, יועברו לבחינה של וועדת משנה כמפורט להלן.
2. הלקטורים ייבחרו ע"י וועדת משנה של דירקטוריון קרן ספיר בשיתוף עם מנהלת הקרן .​

ידוע למועמד והוא מסכים כי:
1. אין בהגשת מועמדות להיכלל במאגר הלקטורים כדי להוות התחייבות כלשהי של קרן ספיר כלפיו להזמין ממנו
    שירותים בהיקף כלשהו או בכלל ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, אם לא יוזמנו ממנו 
    שירותי לקטורה.
2. קרן ספיר רשאית לבטל פניה זו ו/או לצאת בפניה חדשה ו/או לעדכן את המאגר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
3. אם יתקבל למאגר הלקטורים של קרן ספיר, לא יהיה רשאי להגיש (במישרין ובעקיפין) בקשה למענק ו/או תמיכה
    מהמועצה לתרבות של מפעל הפיס, מקרן "ספיר", מקרן "לנדאו" וממפעל הפיס, וזאת, בכל שנה קלנדרית שבה יכהן
    (בחלק כלשהו של אותה שנה) כלקטור של קרן ספיר. 
4. אם ייבחר למתן השירותים שבנדון, יהיה עליו להיות זמין ופנוי למתן שירותי הלקטורה בהתאם ללוח הזמנים
    המפורט בהמשך פניה זו.
5. המועמד מתחייב כי אם ייכלל במאגר הלקטורים ויוזמנו ממנו שירותי יעוץ, הוא :
    5.1. יבצע את שירותי הלקטורה במומחיות ובקפדנות ותוך מילוי מלא של הוראות קרן ספיר.
    5.2. לפני תחילת הביצוע של שירותי הלקטורה, יחתום הלקטור על התחייבות לשמירת סודיות ועל הצהרה
          בדבר היעדר ניגוד עניינים, בנוסחים שידרשו ע"י קרן ספיר.

שירותי הלקטורה הנדרשים במסגרת פנייה זו כוללים:
1. קריאת היצירות הספרותיות בהוצאה עצמית שיוגשו כמועמדות לפרס, לפי הנחיות שיועברו ע"י מינהלת הקרן.
2. מתן הערכה וכתיבת חוות דעת מקצועית מנומקת , עבור כל יצירה ספרותית שתבחן, בהתאם להנחיות שיועברו ע"י
    מינהלת הקרן.
3. במידת הצורך, ידרשו הלקטורים לקחת חלק בישיבות משותפות במשרדי הקרן, לצורך דיון והחלטה ביחס
    למועמדויות שנבחנו על ידם.

רשאי לענות על פניה זו רק מועמדים המקיימים בעצמם במועד הגשת המענה לפניה זו את כל התנאים המצטברים הבאים:
1. המועמד הינו אזרח ישראלי.
2. המועמד בעל ניסיון קודם בלקטורה של ספרים.
3. המועמד הינו בעל ניסיון מקצועי של לפחות 5 שנים בתחום הספרות (לדוגמא: סופר ו/או עורך ו/או מתרגם ו/או
    מו"ל).
4. זמינות במהלך החודשים יולי - אוגוסט 2016 לצורך קריאת 20 עד 30 ספרים.