TopBanner

הגשת הרעיונות הסתיימה אנו מודים לכל המגישים.

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות מזמינה אתכם להיות שותפים לגיבוש תכנית עבודתה לשנת 2017 ומודה לכם מראש על נכונותכם לקחת חלק בהליך:

1.    הציבור מוזמן להציע :

      1.1 תחומים חדשים באמנות ותרבות שאינם זוכים לתמיכה בארץ.

      1.2 רעיונות חדשים לפרויקטים בתחום האמנות והתרבות.

      * יודגש כי אין הכוונה לבקשות לתמיכה בפרויקטים ספציפיים אלא לרעיונות כלליים המתיישבים עם העקרונות 
        המפורטים בהמשך.

2.    יש להציע רעיונות המתיישבים עם העקרונות הבאים :   

      - פרויקט התומך ביוצרים ישראלים וביצירה ישראלית אמנותית ואיכותית שאינה נתמכת בקביעות ע"י הממסד.

      - פרויקט המאפשר חשיפה של יצירה אמנותית תרבותית איכותית לקהלים חדשים, בעיקר ביישובי פריפריה
         גיאוגרפית וחברתית.

      - אין להציע פרויקטים או יוזמות מסחריות מטעם או עבור גופים הפועלים למטרות רווח. כמו כן, אין להציע
         פרויקטים או יוזמות 
הקשורים בבינוי ותשתיות.

      - יצוין, כי מועצת הפיס לתרבות ולאמנות אינה מעניקה תקצוב שוטף למוסדות ויחידים , אלא לפרויקטים נקודתיים
         ומוגדרים .

3.    מועצת הפיס לתרבות ולאמנות אינה מתחייבת לדון בהצעות שיוגשו ו/או להגיב עליהן. המועצה אינה מתחייבת  
       לקבל הצעות ו/או  ליישמן בכל דרך שהיא.

4.    המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, לזמן אליה לפגישה את מגישי ההצעות שימצאו מתאימות.

5.    היה ומועצת הפיס לתרבות ולאמנות תמצא ענין בתחום חדש שיוצע לה בהתאם לסעיף 1.1 דלעיל, תהיה המועצה
       רשאית לבצע כל פעילות בתחום זה, לרבות ייזום פרויקטים בתחום ו/או פרסום "קול קורא".

6.    היה ומועצת הפיס לתרבות ולאמנות תמצא עניין ברעיון חדש שיוצע לה בהתאם לסעיף 1.2 דלעיל, תהא רשאית
       לזמן את המגיש לצורך הצגת הרעיון  ולצורך דיון בפרטיו.

7.    יודגש:
       כחלק משגרת עבודתה של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, מקיימת המועצה תהליכים של גיבוש רעיונות לביצוע 
       פרויקטים בתחום האמנות והתרבות. הרעיונות "שעל שולחן" המועצה נמצאים בשלבים שונים של המתנה ו/או
       גיבוש ו/או תכנון ו/או מימוש.
       לפיכך, במקרים בהם רעיון זהה או דומה לזה שיוגש ע"י מי מהציבור,  כבר היה קודם לכן על שולחנה של המועצה 
       לתרבות ולאמנות (בשלב כלשהו ואף טרם מימושו), תודיע על כך המועצה למגיש בהודעה בכתב. נתנה המועצה
       הודעה כאמור -  יראו אותה כהודעה שאיננה ניתנת לסתירה ולמגיש הרעיון לא תהיה כל טענה ותביעה בקשר עם 
       מימוש ושימוש כלשהם שתעשה המועצה ברעיון נשוא ההודעה.

8.    מגישי ההצעות מסכימים ומאשרים כי כל המידע שימסרו במסגרת הגשת הצעתם -

       8.1  יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס.

       8.2  נמסר מרצונם החופשי ובהסכמתם, מבלי שמוטלת עליהם חובה חוקית כלשהי לעשות כן.

       8.3  מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממגישי ההצעות, לצורך ניהול מידע על מגישי ההצעות 
             ליצירת קשר איתם,  בכל הקשור לתחומי אמנות ותרבות בכלל ולקול קורא זה בפרט, וזאת, בכל אמצעי 
             תקשורת לרבות פנייה כללית או מותאמת אישית, לרבות דיוור ודיוור ישיר.

       8.4  מפעל הפיס לא יעביר את המידע שיימסר לו ע"י מגישי ההצעות אלא ככל שהדבר דרוש למימוש המטרות
              שלשמן התבקש המידע כאמור בקול קורא זה.

9.    ניתן לשלוח הצעות באמצעות טופס מקוון בלבד ע"י מילוי הטופס המצורף.

מועד אחרון להגשת הצעות: יום שני ה - 27.6.16 בשעה 23:59.


 

​​