TopBanner

אודות מועצת הפיס לתרבות ואמנות

יעדי הפעילות של מפעל הפיס משתנים בהתאם לצרכי החברה והקהילה בישראל. לצד תמיכה בתחומי החינוך, הבריאות, הספורט ואיכות הסביבה, החל מפעל הפיס, בשנת 2000, להקצות משאבים ניכרים גם לפיתוח התרבות והאמנות בישראל.

באמצעות מועצת הפיס לתרבות ואמנות, מעניק מפעל הפיס מדי שנה מאות מענקים לאמנים ויוצרים ויוזם שורה ארוכה של פרויקטים בתחום.

מועצת הפיס לתרבות ואמנות גאה לסייע ולתמוך בתחומי אמנות, אמנים, אזורים גיאוגרפיים וקהלי יעד ומגזרים שונים שאינם נתמכים ע"י הגופים המוסדיים. הפניית משאבים בכיוונים אלה נועדה לתרום למגוון עשיר של עשייה ויצירתיות תוך שימת דגש על איכות והנגשה לקהלי יעד המתגוררים מחוץ למרכז.  
 
 תכנית מועצת הפיס לתרבות ואמנות משתנה ומאפשרת למגוון הרחב ביותר של אמנים לקבל תמיכה, להביע את עצמם ולצמוח בתחומי אמנויות הבמה, אמנות חזותית, ספרות ושירה, קולנוע טלוויזיה וניו מדיה ואמנות בקהילה

הוקרת ספרות וסופרים, אמנים, יוצרים ומדענים נעשית מדי שנה גם באמצעות הענקת פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס ופרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ע"ש לנדאו

דירקטוריון מפעל הפיס מקצה מדי שנה למועצת הפיס לתרבות ולאמנות את תקציבה. מועצת הפיס מקצה  תקציבים בשתי דרכים עיקריות : 

 v     הענקת תמיכות עפ"י בקשות המגיעות מהציבור בנושאים שהוגדרו מראש ע"י מועצת הפיס ועל פי הקריטריונים
        שגובשו.

v     ייזום פעילויות ופרויקטים ע"י המועצה.

 

העקרונות  המנחים לקביעת פעילות מועצת הפיס לתרבות ולאמנות  :

v     תוצרי פעילותה המתוקצבת או היזומה של מועצת הפיס יהיו נגישים למגוון רחב של צרכנים מתוך מתן העדפה
       לתושבי הפריפריה, גיאוגרפית או חברתית.

v     מועצת הפיס  תתמוך ביוזמות לפעילויות בעלות ערך מבחינה אמנותית.

v     מועצת הפיס  תפעל לתמוך באמן, במעמדו ובקידומו המקצועי.

v     פעילותה של מועצת הפיס תאפשר הנגשה וקירוב של אוכלוסיות וקהלים חדשים לתחומי התרבות והאמנות תוך
       שימת דגש על ילדים, נוער וצעירים כצרכני תרבות.

v     מועצת הפיס תתמוך בפעילויות בעלות חשיבות לאומית בתחומי התרבות והאמנות.

 

כללי פעולה המנחים את עבודת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות  בדרך קבלת ההחלטות :

v     תמיכת מועצת הפיס  לא תבוא במקום הקצאה ממלכתית אחרת.

v     מועצת הפיס אינה מעניקה תקציבים שנתיים שוטפים למוסדות אלא תומכת במגוון פעילויות ופרויקטים מוגדרים.

v     ככלל, תמיכת מועצת הפיס היא חד-פעמית – לפרויקט מוגדר, על מנת לאפשר ליוצרים רבים יותר ליהנות ממנה.

v     מועצת הפיס אינה דנה בפרויקטים בדיעבד אלא רק בפרויקטים שעתידים להתקיים. 

בשנת 2000 הוקמה מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, באמצעותה מקצה מפעל הפיס משאבים נכבדים, המאפשרים לאלפי אמנים ויוצרים ולמאות פרויקטים ויוזמות תרבותיות להתממש ולהגיע לקהל רחב ומגוון בכל רחבי הארץ.

בשנות פעילותה הפכה מועצת הפיס לתרבות ולאמנות לאחד הגופים המשמעותיים לקידום התרבות והאמנות בישראל.

 

מועצת הפיס, גוף  דינמי, קשוב ומתעדכן, בוחן  את דרכי פעילותו ונענה לצרכים החדשים העולים מקולותיהם של העוסקים בתחומי התרבות והאמנות.

במטרה לאפשר למועצת הפיס  לתמוך במגמות חדשות ויוזמות עדכניות בתחום , משנה מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, את הנושאים והפרויקטים בהם היא תומכת. גמישות זו מאפשרת להיענות לצרכים המשתנים ומסייעת למיזמים ניסיוניים וחדשניים להתממש.

 

תכנית עבודת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות , המגדירה את הפרויקטים והנושאים בהם מוזמן הציבור להגיש בקשות לתמיכה, מתפרסמת ברבעון הראשון של כל שנה.

חזון

d1bbf670-45a4-40f4-90a9-ff1444a7b9a3

עקרונות וכללי פעולה

ca1dbb8d-119f-47b9-b54b-2b3269c8fee2

תקציב

a7dead0e-10a4-43fa-a753-1f1773fde3d4

Web part id : d1bbf670-45a4-40f4-90a9-ff1444a7b9a3

Web part id : ca1dbb8d-119f-47b9-b54b-2b3269c8fee2

Web part id : a7dead0e-10a4-43fa-a753-1f1773fde3d4