TopBanner

קול קורא

יש לך רעיון ?

 

בואו להיות שותפים לגיבוש תכנית עבודתה של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות לשנת 2021
והשנה בדגש על האתגרים וההזדמנויות בעקבות הקורונה.


מועצת הפיס לתרבות ולאמנות מזמינה אתכם להציע רעיונות ושיתופי פעולה המציעים בין היתר דרכים חדשות ויצירתיות להתמודדות עם האתגרים וההזדמנויות שנולדו בעקבות משבר הקורונה, הן עבור האמנים והן עבור ציבור צרכני התרבות.
מוזמנים להציע רעיונות ושיתופי פעולה, המתייחסים הן לתהליכי היצירה האמנותית והן לחשיפתה וצריכתה ע"י הציבור, כמפורט להלן.
רעיונות שיאומצו ע"י מועצת הפיס ימומשו בצורת פרסום קול קורא לציבור או כפרויקט שינוהל ע"י מועצת הפיס, באופן ודרך שתימצא לנכון.
שיתופי פעולה שיתקבלו יתנהלו כמיזם משותף ע"י הגורם המציע בשיתוף מועצת הפיס ובכפוף לתנאים המוגדרים להלן.

 

מועד אחרון להגשת הצעות: 5.7.20 בשעה 23:59 

 

יש להציע רעיונות או שיתופי פעולה יצירתיים המתמודדים, בין היתר, עם האתגרים בתקופת הקורונה לפי העקרונות הבאים:

 • קירוב קהלים לתחומי אמנות ותרבות

 • עידוד ליצירה תרבותית מקומית בשיתוף אמנים וקהילה

 • טיפוח המרחב הציבורי והפיכתו למקום מפגש לחשיפת אמנות 

 • פעילות בפריפריה גיאוגרפית וחברתית המשרתת את כלל החברה הישראלית על גווניה.

 • פעילות בשיתוף רשויות מקומיות

אין להציע:

 • אין להציע פרויקטים או יוזמות מסחריות מטעם או עבור גופים הפועלים למטרות רווח

 • אין להציע פרויקטים או יוזמות הקשורים בבינוי, ציוד ותשתיות

 • אין להציע בקשות למענקים לפרויקטים אישיים (כגון כתיבת ספר, הפקת מופע, סרט וכד')

 • אין להציע פרסים

 • אין להציע הצעות להקמה או תמיכה בפסטיבלים/ אירועים/כנסים חדשים או קיימים

 • אין להציע בקשות לתמיכה שוטפת או/ו להקמה של גופי תרבות 

 • אין להציע בקשות לפרויקטים של סטודנטים

 • אין להציע תחומים הנכללים בקולות הקוראים השנתיים של מועצת הפיס

 

תנאים כלליים:

 1. מועצת הפיס לתרבות ולאמנות אינה מתחייבת לדון בהצעות שיוגשו ו/או להגיב עליהן. המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעות ו/או ליישמן בכל דרך שהיא.

 2. המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, לזמן אליה לפגישה את מגישי ההצעות שימצאו מתאימות.

 3.  היה ומועצת הפיס לתרבות ואמנות תמצא עניין בתחום חדש שיוצע לה, תהיה המועצה רשאית לבצע כל פעילות בתחום זה, ובכלל זאת ייזום פרויקטים בתחום ו/או ביצוע שיתוף פעולה עם מגיש הרעיון ו/או פרסום "קול קורא" ייעודי, על פי שיקול דעתה, מבלי שתהא לה מחויבות כלפי מציע הרעיון או שיתוף הפעולה.

 4. היה ומועצת הפיס לתרבות ולאמנות תמצא עניין ברעיון חדש שיוצע לה, תהא רשאית לזמן את המגיש לצורך הצגת הרעיון ולצורך דיון בפרטיו.

 5. יודגש: כחלק משגרת עבודתה של מועצת הפיס לתרבות ואמנות, מקיימת המועצה תהליכים של גיבוש רעיונות לביצוע פרויקטים בתחום האמנות והתרבות. הרעיונות שעל שולחן המועצה נמצאים בשלבים שונים של המתנה ו/או גיבוש ו/או תכנון ו/או מימוש.
  לפיכך, במקרים בהם רעיון זהה או דומה לזה שיוגש ע"י מי מהציבור, או שיתוף פעולה כלשהו שיוצע, ואשר כבר היו קודם לכן על שולחנה של המועצה לתרבות ואמנות (בשלב כלשהו ואף טרם מימושו) תהא המועצה רשאית לממש את הרעיון או לבצע את המיזם לפי שיקול דעתה, ולמגיש הרעיון לא תהיה כל טענה ותביעה בקשר עם מימוש ושימוש כלשהם שתעשה המועצה ברעיון נשוא ההודעה.

 6. מועצת הפיס לתרבות ואמנות תשיב רק לפניות אשר תמצאנה מתאימות לשיתוף פעולה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 7. ניתן לשלוח הצעות באמצעות מילוי ושליחה של הטופס המקוון בלבד.

 8. מגישי ההצעות מסכימים ומאשרים כי כל המידע שימסרו במסגרת הגשת הצעתם -
  8.1 יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס;
  8.2 נמסר מרצונם החופשי ובהסכמתם, מבלי שמוטלת עליהם חובה חוקית כלשהי לעשות כן;
  8.3 מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממגישי ההצעות, לצורך ניהול מידע על מגישי     
       ההצעות  לצורך יצירת קשר איתם, בכל הקשור לתחומי אמנות ותרבות בכלל ולקול קורא זה בפרט, וזאת, 
       בכל אמצעי תקשורת לרבות פנייה כללית או מותאמת אישית, לרבות דיוור ודיוור ישיר.
  8.4 מפעל הפיס לא יעביר את המידע שיימסר לו ע"י מגישי ההצעות אלא ככל שהדבר דרוש למימוש המטרות שלשמן התבקש המידע כאמור בקול קורא זה.