TopBanner

קול קורא

יש לך רעיון ?

 

מועצת הפיס לתרבות ולאמנות מזמינה אתכם להציע רעיונות ויוזמות פורצי דרך מתחומי התרבות והאמנות שאינם זוכים לתמיכה ואינם נכללים בקולות הקוראים של מועצת הפיס.
אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לגיבוש תכנית עבודתה של מועצת הפיס לשנת 2020.

 

1. יש להציע רעיונות המתיישבים עם העקרונות הבאים:

  • תחומי תרבות ואמנות חדשים שאינם נתמכים ע"י הממסד.

  • חשיפה של יצירה אמנותית תרבותית איכותית לקהלים חדשים, בעיקר ביישובי פריפריה גיאוגרפית וחברתית.

  • אין להציע פרויקטים או יוזמות מסחריות מטעם או עבור גופים הפועלים למטרות רווח.

  • אין להציע פרויקטים או יוזמות הקשורים בבינוי, ציוד ותשתיות.

  • אין להגיש בקשות למענקים במסגרת זו.

 

2. מועצת הפיס לתרבות ולאמנות אינה מתחייבת לדון בהצעות שיוגשו ו/או להגיב עליהן.
    המועצה אינה מתחייבת לקבל הצעות ו/או ליישמן בכל דרך שהיא.

 

3. מועצת הפיס לתרבות ולאמנות תשיב רק לפניות אשר תימצאנה מתאימות לשיתוף פעולה, על פי שיקול דעתה
    הבלעדי.

4. המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, לזמן אליה לפגישה את מגישי ההצעות שימצאו מתאימות.

 

5. היה ומועצת הפיס לתרבות ואמנות תמצא עניין בתחום חדש שיוצע לה, תהיה המועצה רשאית לבצע כל פעילות
    בתחום זה, ובכלל זאת ייזום פרויקטים בתחום ו/או ביצוע שיתוף פעולה עם מגיש הרעיון ו/או פרסום "קול קורא"
    ייעודי.

6. היה ומועצת הפיס לתרבות ולאמנות תמצא עניין ברעיון חדש שיוצע לה, תהא רשאית לזמן את המגיש לצורך
    הצגת הרעיון ולצורך דיון בפרטיו.

 

7. לתשומת ליבכם, יודגש:
    כחלק משגרת עבודתה של מועצת הפיס לתרבות ואמנות, מקיימת המועצה תהליכים של גיבוש רעיונות לביצוע
    פרויקטים בתחום האמנות והתרבות. הרעיונות שעל שולחן המועצה נמצאים בשלבים שונים של המתנה ו/או גיבוש
    ו/או תכנון ו/או מימוש.
    לפיכך, במקרים בהם רעיון זהה או דומה לזה שיוגש ע"י מי מהציבור  כבר היה קודם לכן על שולחנה של המועצה
    לתרבות ואמנות (בשלב כלשהו ואף טרם מימושו), תהא המועצה רשאית לממש את הרעיון לפי שיקול דעתה,
    ולמגיש הרעיון לא תהיה כל טענה ותביעה בקשר עם מימוש ושימוש כלשהם שתעשה המועצה ברעיון נשוא ההודעה.

 

8. מגישי ההצעות מסכימים ומאשרים כי כל המידע שימסרו במסגרת הגשת הצעתם :

  • יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס.

  • נמסר מרצונם החופשי ובהסכמתם, מבלי שמוטלת עליהם חובה חוקית כלשהי לעשות כן.

  • מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממגישי ההצעות, לצורך ניהול מידע על מגישי ההצעות לצורך יצירת קשר איתם, בכל הקשור לתחומי אמנות ותרבות בכלל ולקול קורא זה בפרט, וזאת, בכל אמצעי תקשורת לרבות פנייה כללית או מותאמת אישית, לרבות דיוור ודיוור ישיר.

  • מפעל הפיס לא יעביר את המידע שיימסר לו ע"י מגישי ההצעות אלא ככל שהדבר דרוש למימוש המטרות שלשמן התבקש המידע כאמור בקול קורא זה.

 

9. ניתן לשלוח הצעות באמצעות טופס מקוון בלבד ע"י לחיצה על כפתור הגשת רעיון בתחתית ומילוי הטופס שייפתח.

 

שימו לב, הגשת רעיונות לשנת 2019 הסתיימה,

תודה לכל הפונים !