TopBanner

קול קורא

יש לך רעיון ?


מועצת הפיס לתרבות ולאמנות (להלן: "מועצת הפיס") מזמינה אתכם להציע יוזמות ורעיונות פורצי דרך מתחומי התרבות והאמנות שאינם זוכים לתמיכה מאת מועצת הפיס, ואינם נכללים בקולות הקוראים של מועצת הפיס, נכון למועד זה.
אנו מזמינים אתכם להיות שותפים לגיבוש תכנית עבודתה של מועצת הפיס לשנת 2018, באמצעות הגשת הצעה בהתאם לתנאי הקול הקורא שלהלן.
יובהר כי לא יחולקו תמיכות ו/או מענקים על בסיס קול קורא זה, ומטרתו הינה לקבל יוזמות ורעיונות חדשים, לצורך בחינת יישומם והטמעתם בקולות קוראים שיפורסמו על ידי מועצת הפיס בעתיד.


תוקף והגשת הצעות

 1. שימו לב, הוראות קול קורא זה יחולו על הצעות שתוגשנה עד ליום 15.6.17 בשעה 23:59.
 2. מועצת הפיס רשאית לשנות ו/או לבטל בכל עת את הקול הקורא ו/או לשנות את תנאיו, לרבות בטרם הסתיימה התקופה האמורה בסעיף 1 לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 3. מועצת הפיס רשאית ליזום תקופת הרשמה נוספת לאחר תום תקופת ההרשמה, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 4. ניתן להגיש הצעות באמצעות טופס מקוון בלבד, על ידי מילוי בלחיצה על הכפתור בתחתית עמוד זה.

 

הנחיות ועקרונות

יש להציע יוזמות ו/או רעיונות המתיישבים עם העקרונות הבאים:

 1. קידום תחומי תרבות ואמנות חדשים שאינם זוכים  לתמיכה.

 2. חשיפה של יצירה אמנותית תרבותית איכותית לקהלים חדשים, בעיקר ביישובי פריפריה גיאוגרפית וחברתית.

 3. אין להציע פרויקטים או יוזמות מסחריות מטעם או עבור גופים הפועלים למטרות רווח. כמו כן, אין להציע פרויקטים או יוזמות הקשורים בבינוי ותשתיות.

 4. אין להגיש בקשות למענקים במסגרת זו.

 5. יובהר, כי מועצת הפיס אינה מעניקה תקצוב שוטף למוסדות וליחידים.

 

כללי

 1. אין הגבלה על מספר ההצעות אותן מציע רשאי להגיש על פי קול קורא זה.

 2. מועצת הפיס אינה מתחייבת לדון בהצעות שיוגשו ו/או להגיב עליהן. מועצת הפיס אינה מתחייבת לקבל הצעות ו/או ליישמן בכל דרך שהיא.

 3. המועצה תהא רשאית, אך לא חייבת, לזמן אליה לפגישה את מגישי ההצעות שתימצאנה מתאימות, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. היה ומועצת הפיס תמצא עניין בתחום חדש שיוצע לה, תהיה מועצת הפיס רשאית לבצע כל פעילות בתחום זה, לרבות ייזום פרויקטים בתחום ו/או לייחד "קול קורא" נפרד לקבלת הצעות בתחום זה.

 5. היה ומועצת הפיס תמצא עניין ברעיון חדש שיוצע לה, תהא רשאית לזמן את המציע לצורך הצגת הרעיון ולצורך דיון בפרטיו.

 6. לתשומת ליבכם, יודגש:
  כחלק משגרת עבודתה של מועצת הפיס, מקיימת מועצת הפיס תהליכים של גיבוש רעיונות לביצוע פרויקטים בתחום האמנות והתרבות. הרעיונות שעל שולחן מועצת הפיס נמצאים בשלבים שונים של המתנה ו/או גיבוש ו/או תכנון ו/או מימוש.
  לפיכך, במקרים בהם רעיון זהה או דומה לזה שיוגש על ידי מי מהציבור,  כבר היה קודם לכן על שולחנה של מועצת הפיס (בשלב כלשהו ואף טרם מימושו), תודיע על כך המועצה למגיש בהודעה בכתב. נתנה מועצת הפיס הודעה כאמור – יראו אותה כהודעה שאיננה ניתנת לסתירה ולמגיש ההצעה לא תהיה כל טענה ותביעה בקשר עם מימוש ושימוש כלשהם שתעשה המועצה ברעיון נשוא ההודעה.

 

שימוש במידע

מגישי ההצעות מסכימים ומאשרים כי כל המידע שימסרו במסגרת הגשת הצעתם:

 1. יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס.

 2. נמסר מרצונם החופשי ובהסכמתם, מבלי שמוטלת עליהם חובה חוקית כלשהי לעשות כן.

 3. מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממגישי ההצעות, לצורך ניהול מידע על מגישי ההצעות לצורך יצירת קשר איתם,  בכל הקשור לתחומי אמנות ותרבות בכלל ולקול קורא זה בפרט, וזאת, בכל אמצעי תקשורת לרבות פנייה כללית או מותאמת אישית, לרבות דיוור ודיוור ישיר.

 4. מפעל הפיס לא יעביר את המידע שיימסר לו ע"י מגישי ההצעות אלא ככל שהדבר דרוש למימוש המטרות שלשמן התבקש המידע כאמור בקול קורא זה.

הגשת רעיונות לשנת 2017 הסתיימה

תודה לכל הפונים !