TopBanner

הנחיות למימוש מענק מועצת הפיס לתרבות ולאמנות


תשלום המענק ממומש לאחר סיום ביצוע הפרויקט

לצורך מימוש תשלום המענק יש לשלוח אלינו את כל המסמכים והתוצרים האמנותיים כמפורט להלן במעטפה אחת.
בקשות למימוש מענק שיגיעו חסרות, לא יטופלו.

חובה לשמור עותק מכל המסמכים המוגשים.

חשבונית או דרישת תשלום​​​

מופנים ל: מפעל הפיס - המועצה לתרבות ולאמנות. יש לציין את:   · סכום המענק    · מספר הבקשה , כפי שמפורט במכתבנו אליכם, המבשר על אישור המענק.

להזכירכם , סכום המענק כולל מע"מ.
הדרישה או החשבונית יכללו את שם מקבל המענק וכן מס' עוסק מורשה / ת.ז. או מס' עמותה
להחתים עם חותמת וחתימה.

לנוחיותכם, עבור אמנים יחידים בלבד (לא תאגידים) נוסח דרישת תשלום- להורדה לחץ כאן

אישורי מס התואמים את הגדרתכם ברשויות המס

כגון: אישורי ניכוי מס וניהול ספרים תקפים או תעודת עוסק פטור ממע"מ או טופס תיאום מס לשכר אמנים. יש להתאים אישורי מס להגדרתכם ברשויות המס – חברה בע"מ, עוסק פטור, עוסק מורשה, שכיר וכו'.

תיאום מס לשכר אמנים, מופק במס הכנסה. מס' תיק ניכויים של מפעל הפיס לצורך הפקת הדו"ח 930003694.

פרטי חשבון בנק

יש להגיש את פרטי חשבון בנק על גבי טופס "פרטי חשבון בנק" בלבד. להורדה לחץ כאן

בטפסים לתאגיד יש להקפיד על שליחת הטופס חתום בחותמת וחתימת מורשה החתימה.

דו"ח תקציב תכנון מול ביצוע הפרויקט

דו"ח תקציב יוגש בדפוס, על גבי טופס "דוח תקציב תכנון מול ביצוע" בלבד. להורדה לחץ כאן
אין להגיש תקציב ביצוע על טבלאות או בפורמטים אחרים או בכתב יד. הגשה בפורמטים שונים לא תתקבל ותגרור עיכובים במימוש המענק. לנוחיותכם, תקציב דוגמא בהמשך.

דוח תקציב יוגש חתום ומודפס בלבד.
תאגיד, יחתים על הדו"ח: רואה חשבון או גזבר או חשב.

יחיד, יחתים על הדו"ח רו"ח.
לרשות מקבלי מענק יחידים (לא תאגידים ) יעמיד מפעל הפיס שירות רואה חשבון מטעמו ללא תשלום במשרד רו"ח "RSM שיף הזנפרץ ושות' רו"ח".  יחד עם זאת, אם לרשותכם עומד רו"ח אחר, אין כל מניעה להחתימו על דו"ח הביצוע ובלבד שאישורו יעשה בהתאם להנחיות הפיס. במקרה כזה , עלות רו"ח תהיה על חשבונכם.

לצורך הגשת דוח ביצוע הפרויקט עליכם לאסוף את כל החשבוניות/ קבלות, בגין ההוצאות הכרוכות בביצוע הפרויקט (סעיפים שלא יגובו בחשבונית/ קבלה לא יוכרו )  ולהציגן לרו"ח לצורך אישור דו"ח תקציב הביצוע הסופי.

דו"ח תקציב המוגש בתום הפרויקט חייב להתבסס על התקציב הראשוני שהוגש למועצת הפיס במעמד הגשת הבקשה.
יש להציג את התכנון הראשוני הן בסעיף ההוצאות והן בסעיף ההכנסות.

יחידים שפונים לרו"ח מטעמנו - יש למלא את הדו"ח בהתאם להוצאות ולקבלות שברשותכם ורק לאחר השלמת מילוי הדו"ח, עליכם לתאם מראש פגישה עם רואת החשבון לצורך הצגת הדו"ח המלא ואישורו. יש להגיע לפגישה עם הדו"ח המלא בצרוף הקבלות והאסמכתאות על ההוצאות הכתובות בדו"ח.


תיאום הפגישה יבוצע באמצעות הטלפון : 03-7919111 רואת חשבון הדר גמליאל / פניאל עמר, בימים א'-ה', בין השעות 16:00-10:00
או באמצעות המייל: Rsm-tarbut@rsmisrael.co.il

 

שימו לב :
עבור מענקים שאושרו עד 2016  - במקרים בהם "תקציב הביצוע" לפרויקט נמוך ביותר מ-20% מ"תקציב התכנון" שהוגש בתחילה למועצת הפיס במעמד הגשת הבקשה לתמיכה, יופחת סכום המענק שישולם בהתאם לתקציב הביצוע בפועל, ללא הודעה מוקדמת.

עבור מענקים משנת 2016 ואילך , עודכן אחוז הביצוע המבוקש ובמקרים בהם "תקציב הביצוע" לפרויקט נמוך ביותר מ-30%  מ"תקציב התכנון", יופחת סכום המענק שישולם בהתאם לתקציב הביצוע בפועל, ללא הודעה מוקדמת.
 

דוגמה לטבלת תקציב תכנון מול ביצוע

דוגמה לטבלת תקציב תכנון מול ביצוע.PNG

טופס "הסכמה והתחייבות" העתק הטופס "הסכמה והתחייבות" החתום, שנשלח אל מועצת הפיס עם קבלת אישור המענק.
תוצרים אמנותיים
  • ספר, דיסק, קטלוג, סרט או תוצר דומה, יש לצרף 4 עותקים של התוצר.

  • דוגמא מפרסומי הפרויקט בהם משולב לוגו מפעל הפיס (כרזות, תכניות מודעות, קטעי עיתונות וכדומה).

  • אישורים נוספים ככל שנדרש בהתאם להנחיות שצורפו להודעה על אישור המענק.

    יש לשלוח חומרים אמנותיים יחד עם מסמכי דרישת התשלום (באותה מעטפה).
    אין לשלוח תוצרים אמנותיים בנפרד או במועד שונה.​

מועד התשלום תשלום המענק יבוצע ע"פ נהלי מפעל הפיס, שוטף + 30, בכפוף להגשת כלל ההתחייבויות ומסמכים הנדרשים במלואם.
שימו לב, בקשות שיוגשו חסרות במסמכים או באופן שאינו תואם את ההנחיות המצורפות, לא יטופלו והתשלום בגינם יעוכב.
פרטי התקשרות בכל דרישת תשלום יש לציין באופן בולט פרטי איש קשר לטיפול בנושא התשלום : שם, תפקיד, טלפון נייד, ומייל.
כתובת לשליחת דרישת תשלום את המסמכים יש לשלוח באמצעות הדואר לכתובת: מפעל הפיס - מועצת הפיס לתרבות ואמנות רח' הפטמן 3 תל אביב 61070. יש לציין על גבי המעטפה : מסמכי דרישה לתשלום מענק.

אנא הקפידו על מילוי ההנחיות במלואן. 
בקשות תשלום חסרות מסמכים נדרשים גוררת עיכוב בביצוע התשלום !


אנו עומדים לרשותכם לכל עניין
ושאלה.