TopBanner

 

קול קורא למסירת ספרים


מפעל הפיס מזמין גופים המעוניינים בספרי פרוזה ו/או ספרי שירה ו/או כתבי עת ו/או קטלוגים
ו/או ספרי עיון לצורך הנגשתם לציבור, להגיש בקשה לקבלת ספרים ללא תמורה כספית.


מפעל הפיס תומך מדי שנה ביוצרים מתחומי אמנויות מגוונים, בין היתר,  באמצעות מתן מענקים להוצאה לאור
של ספרי שירה, ספרי עיון ומסות, כתבי עת וקטלוגים וכן, מעניק מדי שנה את פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס
(להלן: "הספרים").

במסגרת זו, הצטברו במפעל הפיס עותקים של הספרים והוא מעוניין למסור אותם, ללא תשלום, לגופים שיש באפשרותם להנגיש את הספרים לציבור.

 

רשאים להגיש בקשה:

 1. גופים המאוגדים כתאגידים שלא למטרות רווח (כגון ספריות, עמותות, מרכזים קהילתיים וכד') -  הפנייה אינה מיועדת ליחידים.

 2. תאגידים שיעמידו את הספרים לשימוש הציבור הרחב או קבוצות מהציבור, ללא תמורה.


מסירת הספרים ע"י מפעל הפיס:

 1. הספרים ימסרו ע"י מפעל הפיס רק לגופים העומדים בשני התנאים הנ"ל ואשר קיבלו על כך הודעה מאת מפעל הפיס.

 2. נציגי הגופים יגיעו לאסוף את הספרים מבית מפעל הפיס בתל אביב בהתאם לפרטים שיירשמו בהודעה.
  נציג שיגיע לאסוף את הספרים יהיה אחראי להובלת הספרים ממשרד המועצה לתרבות (קומה 5) לרכב.
  הספרים מצויים בתוך ארגזים.

 3. איסוף הספרים ע"י הגוף המבקש יתבצע תוך 10 ימי עסקים מיום קבלת הודעה אודות מסירת הספרים לגוף המבקש. אם הגוף לא יעמוד בלוחות הזמנים, ייחשב הדבר כויתור על הספרים.

 4. כמות הספרים המיועדת למסירה תתואם מראש עם כל גוף שיוזמן.

 5. גוף שיקבל ממפעל הפיס ספרים, ינגיש אותם לציבור הרחב או לקבוצות כלשהן מן הציבור, ללא תמורה.

 6. בשל העובדה שכמות הספרים המיועדת למסירה מוגבלת, מפעל הפיס איננו מתחייב למסור ספרים לכל הגופים העומדים בתנאים דלעיל, איננו מתחייב למסור ספרים בכמות כלשהי, ואיננו מתחייב למסור כמות שווה של ספרים לכל הגופים.