TopBanner

קול קורא להצטרפות למאגר מועמדים 
לחברי מועצת הפיס לתרבות ואמנות

 

כללי

 
 1. מועצת הפיס לתרבות ולאמנות (להלן: "מועצת הפיס") הוקמה במטרה לקדם ולסייע בפיתוח תחום התרבות והאמנות, הן באמצעות מתן מענקים למאות אמנים ויוצרים והן באמצעות מיזמים שמטרתם לקרב קהלים מיישובים המרוחקים מהמרכז, לעשייה אמנותית תרבותית בישראל.

 2. במועצת הפיס חברים, בין היתר, אנשי מקצוע מתחומי האמנות השונים. חברי מועצת הפיס משתתפים בוועדות משנה של מועצת הפיס, על פי תחומי האמנויות בהם הם עוסקים. חבר במועצת הפיס יכול להיות חבר בוועדה אחת או יותר, בהתאם לתחומי עיסוקו המקצועי.

 3. חברות במועצה הינה ל-3 שנים. מעת לעת מסתיימת כהונת חברים ונוצר צורך במינוי חברים חדשים. לצורך מינוי חברים חדשים מתחומי האמנות, הקימה מועצת הפיס מאגר של מועמדים. המתאימים ביותר מקרב המועמדים הנכללים במאגר, עשויים להתמנות כחברים במועצת הפיס.

 4. מועצת הפיס מזמינה בזאת אנשי מקצוע מאחד או יותר מתחומי האמנות הבאים, להגיש בקשה להיכלל במאגר המועמדים לחברי מועצת הפיס (להלן: "המאגר"):
  4.1  ספרות ושירה;
  4.2  קולנוע, טלוויזיה וניו מדיה;
  4.3  אמנות חזותית;

 5. יובהר כי מועמדים אשר הגישו בעבר בקשה להיכלל במאגר אינם נדרשים להגיש בקשה נוספת.

 6. פנייה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 7. המעוניינים מוזמנים להיכנס לעמוד האינטרנט של מועצת הפיס (באתר מפעל הפיס), לצורך היכרות והעמקה עם פעילות הועדות, בקישור הבא: calture.pais.co.il.

 8. במסגרת קול קורא זה, צפויה מועצת הפיס למנות חבר מועצה חדש המשתייך לחברה הערבית בישראל.

 

הגשת הצעות

 

 1. הוראות קול קורא זה יחולו על בקשות שתוגשנה עד ליום 18/09/2019 (להלן: "תקופת ההרשמה").

 2. מועצת הפיס רשאית לשנות ו/או לבטל בכל עת את הקול הקורא ו/או לשנות את תנאיו, לרבות בטרם הסתיימה התקופה האמורה בסעיף הקודם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 3. מפעל הפיס רשאי ליזום תקופת הרשמה נוספת לאחר תום תקופת ההרשמה, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 4. ניתן להגיש הצעות באמצעות קובץ מקוון בלבד, על ידי מילוי הטופס המצורף.

 

תנאי סף להגשת בקשה להיכלל במאגר

 

רשאי להגיש בקשה להצטרף למאגר רק מבקש שמתקיימים בו התנאים הבאים:

 1. המבקש הוא אזרח ישראלי.

 2. המבקש הוא איש מקצוע באחד או יותר מהתחומים הבאים:

  ספרות ושירה; קולנוע, טלוויזיה וניו מדיה; אמנות חזותית.

  "איש מקצוע" לצורך סעיף זה, הינו מומחה בעל ידע מעמיק וניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות בתחומי האמנות אליהם הוא מגיש מועמדותו, לרבות אמן או איש ציבור העוסק בייזום וניהול בתחום הרלוונטי.

 3. המועמד בקיא ומיומן בעבודת מחשב.

 

תיאור תפקיד חבר מועצת הפיס

 1. נטילת חלק בגיבוש מדיניות, חזון ותוכנית עבודה שנתית של מועצת הפיס.

 2. מעורבות, היכרות ובקיאות בעשייה האמנותית בשדה הרלבנטי לתחום מומחיותו של המועמד.

 3. ייזום רעיונות, תוכניות ומיזמים, העולים בקנה אחד עם חזון מועצת הפיס לקידום תחומי התרבות ואמנות וקירוב קהלים לתחומי פעילות המועצה.

 4. חברי המועצה נדרשים לקריאה מעמיקה ומקצועית של מאות תיקי הבקשות למענקים המוגשים מהציבור, בתחום בו הם מומחים וכתיבת חוות דעת. תיקי הבקשות כוללים חומרים מקצועיים, תוכניות עבודה, תקציב וכד'.

 5. הכנה מוקדמת ושליטה בחומרים ובמסמכים המועברים לעיון חברי מועצת הפיס לקראת הישיבות.

 6. זמינות גבוהה, המאפשרת השתתפות בישיבות ועדות, מליאה, סיורים, כנס שנתי, אירועים ופעילויות של מועצת הפיס.
  יודגש, כי חברי המועצה נדרשים להשתתף בכ-20 ישיבות בשנה. משך כל ישיבה הינו שעתיים לפחות.
  מספר זה עשוי להשתנות במידה וחבר מועצה חבר ביותר מועדת משנה אחת.

 

צירוף למאגר

 

למאגר יצורפו המועמדים המקיימים את התנאים הבאים:

 1. המבקש שלח טופס מועמדות שפרטיו מלאים וצירף אליו את כל המסמכים הדרושים, והכל עד למועד האחרון להגשת מועמדות.
 2. המבקש עומד בכל תנאי הסף.
 3. בתום הליך הבחינה, תשלח מועצת הפיס למגישי הבקשות במסגרת קול קורא זה, הודעות בדבר צירופם או אי צירופם למאגר.

 

הליכי המינוי

 

 1. לקראת סיום כהונתו של חבר מועצת הפיס המומחה בתחום אמנות כלשהו, יוזמנו לראיון בפני מנהל מועצת הפיס ויו"ר ועדת המשנה הרלוונטית, עד 3 (שלושה) מועמדים מקרב המועמדים הרשומים במאגר באותו התחום.

 2. שמות המועמדים המתאימים ביותר מקרב המרואיינים יוגשו לדירקטוריון מפעל הפיס, והוא יאשר מתוכם את מינויו של המועמד המתאים ביותר כחבר במועצת הפיס, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 3. הליכי המינוי ייעשו תוך מתן משקל לייצוג איכותי של האמנות והתרבות הישראלית על כל גווניה, ותוך שאיפה לכך שבכל עת יכהנו במועצת הפיס לפחות 2 חברים בכל אחד מתחומי האמנות.
  כמו כן, בחירת החברים תיעשה תוך התייחסות לצורך לתת ייצוג הולם לפריפריה ולמגזרים השונים בחברה הישראלית, לרמתו המקצועית של המועמד, להיכרותו ולמעורבותו בשדה התרבות והאמנות, ולזמינותו.

 

גמול

בעד השתתפות בישיבות זכאי חבר מועצת הפיס לגמול השתתפות, וזאת בכפוף להוראת הדין ולמקובל במועצת הפיס.

הצהרות והתחייבויות המועמד

 

ידוע למועמד והוא מסכים כי:

 1. אין בהגשת בקשה כדי להוות התחייבות כלשהי מצד מפעל הפיס ו/או מועצת הפיס לצרף את המבקש למאגר ו/או למנות המבקש כחבר מועצת הפיס במועד כלשהו או בכלל, ולא תהא למבקש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, אם לא ימונה.

 2. צירוף המבקש למאגר מותנה בתנאים המפורטים בקול קורא זה.
  מינוי מועמד כחבר מועצת הפיס מותנה בתנאים המפורטים בקול קורא זה ובכל מקרה המינוי נתון לשיקול דעתו הבלעדי של דירקטוריון מפעל הפיס.

 3.  מועצת הפיס רשאית לבטל קול קורא זה ו/או לצאת בפניה חדשה ו/או לצרף מועמדים למאגר על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לאמור בקול קורא זה.

 4. ככל שמועמד יתמנה, יהיה עליו להיות זמין ופנוי באופן מיידי לביצוע מלא וראוי של תפקידיו כחבר מועצת הפיס.

 5.  אישור מינוי כחבר מועצת הפיס מותנה בחתימת המועמד, טרם תחילת כהונתו בפועל, על התחייבות לשמירת סודיות ועל הצהרות בדבר היעדר ניגוד עניינים והיעדר הרשעות בפלילים, בנוסחים שידרשו על ידי מועצת הפיס.

 6. מועמד שימונה כחבר מועצת הפיס לא יגיש (במישרין ובעקיפין) בקשה לקבלת מענק ו/או פרס מהמועצה לתרבות של מפעל הפיס, פרסי מפעל הפיס לאמנויות ולמדעים ופרסי פרס ספיר לספרות וזאת בכל שנה קלנדרית שבה יכהן (ו/או בחלק כלשהו של אותה שנה) כחבר מועצת הפיס.

 7. בהגשת הבקשה מאשר המועמד כי כל המידע שנמסר על ידו במסגרת הגשת המועמדות, נמסר מרצונו החופשי, והוא מסכים במפורש כי הוא יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס.

 8. מפעל הפיס יהא רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממנו כאמור, לרבות לדיוור ישיר של מידע הקשור בפעילויות מועצת הפיס לתרבות. מפעל הפיס לא יעביר את המידע שנמסר לו על ידו לגופים אחרים.

 

הגשת מועמדות הסתיימה

תודה לכל הפונים והפונות !