TopBanner

קול קורא להצטרפות למאגר מועמדים
לוועדת קולנוע, ועדת פרס ספיר לספרות וועדת פרסי אמנויות ומדעים
של מועצת הפיס לתרבות ואמנות

 

כללי

 
 1. מועצת הפיס לתרבות ולאמנות (להלן: "מועצת הפיס") הוקמה במטרה לקדם ולסייע בפיתוח תחום התרבות והאמנות בישראל.

 2. מפעל הפיס מזמין בזאת אנשי מקצוע מתחומי האמנות והמדעים להגיש בקשה להיכלל במאגר המועמדים לחברות בשלוש וועדות של המועצה (להלן: "המאגר"), כמפורט להלן.

 3. במועצת הפיס יוקמו שתי ועדות חדשות:
  3.1  ועדה לפרס ספיר לספרות של מפעל הפיס, המוענק מידי שנה ליצירות ספרותיות. הועדה תמנה חמישה
        חברים.
  3.2  ועדה לפרסי מפעל הפיס לאמנויות ומדעים ע"ש לנדאו, המוענק לאמנים וחוקרים מובילים. הועדה תמנה 
        שמונה חברים, אמנים ומדענים.

 4. בנוסף, מועצת הפיס נדרשת לאייש חבר נוסף לוועדת קולנוע, טלוויזיה וניו-מדיה – ועדת משנה של המועצה.

 5. חברות בועדות אלה הינה ל-3 שנים.

 6. פנייה זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

 7. המעוניינים מוזמנים להיכנס לעמוד האינטרנט של מועצת הפיס (באתר מפעל הפיס), לצורך היכרות והעמקה עם פעילות הועדות, בקישור הבא: calture.pais.co.il.

 

הגשת הצעות

 

 1. הוראות קול קורא זה יחולו על בקשות שתוגשנה עד ליום 9/10/18 (להלן: "תקופת ההרשמה").

 2. יובהר כי מועמדים אשר הגישו בעבר בקשה להיכלל במאגר אינם נדרשים להגיש בקשה נוספת .

 3. מפעל הפיס רשאי ליזום תקופת הרשמה נוספת לאחר תום תקופת ההרשמה, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 4. ניתן להגיש הצעות באמצעות קובץ מקוון בלבד, על ידי מילוי הטופס המצורף.

 

הגשת בקשה להיכלל במאגר

 

רשאי להגיש בקשה להצטרף למאגר מי שמתקיימים בו התנאים הבאים:
 1. המבקש הוא אזרח ישראלי.
 2. המבקש הוא איש מקצוע באחד או יותר מהתחומים הבאים:

  לועדת פרס ספיר לספרות: אמנים ואנשי מקצוע מתחומי ספרות, שירה, תסריטאות, מחזאות וכדומה.

  לועדת פרסי אמנויות ומדעים ע"ש לנדאו:
  אמנים ואישי ציבור המצויים בתחומי תיאטרון, מחול, מוסיקה, קולנוע, אמנות פלסטית, ספרות ושירה, אמנות רב תחומית וכדומה.
  מדענים: פרופסור או פרופסור אמריטוס באחד או יותר מתחומי הפעילות של הוועדה בתחומי המדע – מדעי החיים, מדעים מדויקים, מדעי החברה, מדעי הרוח וכדומה.

  לוועדת קולנוע, טלוויזיה וניו-מדיה: אנשי מקצוע מתחום קולנוע, טלוויזיה, ניו מדיה.

  "איש מקצוע" לצורך סעיף זה, הינו מומחה בעל ידע מעמיק, היכרות  וניסיון מקצועי של 7 שנים לפחות בתחומים אליהם הוא מגיש מועמדותו, לרבות אמן או איש ציבור העוסק בייזום וניהול בתחום הרלוונטי.

 3. המועמד בקיא ומיומן בעבודת מחשב.

 

תיאור תפקיד חברי ועדות פרס ספיר ופרסי אמנויות ומדעים

 

 1. מעורבות, היכרות ובקיאות בעשייה האמנותית/מדעית בשדה הרלבנטי לתחום מומחיותו של המועמד.

 2. ניהול הפרסים, לרבות גיבוש קטגוריות הפרסים, אישור ועדות שיפוט, אישור תקציב, ניהול התקנון וכדומה.

 3. השתתפות בישיבות, ועדות ופעילויות של מועצת הפיס.
  יודגש, כי חברי הועדות נדרשים להשתתף בכ-5 ישיבות בשנה. משך כל ישיבה הינו שעתיים לפחות. ככלל, הישיבות מתקיימות בתל אביב בשעות אחר הצהריים. 

תיאור תפקיד חברי ועדת קולנוע, טלויזיה וניו מדיה

 

 1. נטילת חלק בגיבוש מדיניות, חזון ותוכנית עבודה שנתית של מועצת הפיס.

 2. מעורבות, היכרות ובקיאות בעשייה האמנותית בשדה הרלבנטי לתחום מומחיותו של המועמד.

 3. ייזום רעיונות, תוכניות ומיזמים, העולים בקנה אחד עם חזון מועצת הפיס.

 4. קריאה מעמיקה של מאות תיקי הבקשות למענקים המוגשים מהציבור, בתחום בו הם מומחים וכתיבת חוות דעת על כל תיק. תיקי הבקשות כוללים חומרים מקצועיים, תוכניות עבודה, תקציב וכד'.

 5. הכנה מוקדמת ושליטה בחומרים ובמסמכים המועברים לעיון מראש לקראת ישיבות הועדה.

 6. זמינות גבוהה, המאפשרת השתתפות בישיבות ועדות, מליאה, סיורים, אירועים ופעילויות של מועצת הפיס.
  יודגש, כי חברי המועצה נדרשים להשתתף בכ-20 ישיבות בשנה. משך כל ישיבה הינו שעתיים לפחות.

הליכי המינוי

 

 1. המועמדים שיימצאו מתאימים עבור כל ועדה, יוזמנו לראיון בפני מנהל מועצת הפיס.

 2. מינוי המועמדים המתאימים ביותר מקרב המרואיינים יהא כפוף לאישור מוסדות מועצת הפיס לתרבות או מפעל הפיס, בהתאם לנהלים.

 3. בחירת החברים תיעשה תוך כוונה לתת ייצוג הולם לפריפריה ולמגזרים השונים בחברה הישראלית, ותוך התחשבות ברמתו המקצועית של המועמד, היכרותו ומעורבותו בשדה התרבות, האמנות והמדע, ולזמינותו.

 4. בתום הליך הבחינה ישלח מפעל הפיס הודעה למגישי הבקשות שנמצאו מתאימים, בדבר צירופם למאגר.
  יובהר כי מפעל הפיס אינו מתחייב לשלוח הודעות למגישי בקשות אשר לא נמצאו מתאימים לצירוף למאגר.

הצהרות והתחייבויות המועמד

 

ידוע למועמד והוא מסכים כי:

 1. אין בהגשת בקשה כדי להוות התחייבות כלשהי מצד מפעל הפיס ו/או מועצת הפיס לצרף את המבקש למאגר ו/או למנות המבקש כחבר בועדות במועד כלשהו או בכלל, ולא תהא למבקש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, אם לא ימונה.

 2.  צירוף המבקש למאגר מותנה בתנאים המפורטים בקול קורא זה.
  מינוי מועמד כחבר בוועדה מותנה בתנאים המפורטים בקול קורא זה ובכל מקרה המינוי נתון לשיקול דעתה הבלעדי של מועצת הפיס, בהתאם לנהלים. 

 3. מפעל הפיס רשאי לבטל קול קורא זה ו/או לצאת בפניה חדשה ו/או לצרף מועמדים למאגר על פי שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לאמור בקול קורא זה.

 4. ככל שמועמד יתמנה, יהיה עליו להיות זמין ופנוי באופן מיידי לביצוע מלא וראוי של תפקידיו כחבר ועדה.

 5. אישור מינוי כחבר ועדה מותנה בחתימת המועמד, טרם תחילת כהונתו בפועל, על התחייבות לשמירת סודיות ועל הצהרות בדבר היעדר ניגוד עניינים, בנוסחים שידרשו על ידי מועצת הפיס.

 6. מועמד שימונה כחבר ועדה לא יגיש (במישרין ובעקיפין) בקשה לקבלת מענק  מהמועצה לתרבות של מפעל הפיס ו/או מועמדות לאחד מהפרסים – פרס ספיר לספרות או פרס לנדאו לאמנויות ומדעים, וזאת בכל שנה קלנדרית שבה יכהן (ו/או בחלק כלשהו של אותה שנה) כחבר ועדה.

 7. בהגשת הבקשה מאשר המועמד כי כל המידע שנמסר על ידו במסגרת הגשת המועמדות, נמסר מרצונו החופשי, והוא מסכים במפורש כי הוא יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס.

 8. מפעל הפיס יהא רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממנו כאמור, לרבות לדיוור ישיר של מידע הקשור בפעילויות מועצת הפיס לתרבות. מפעל הפיס לא יעביר את המידע שנמסר לו על ידו לגופים אחרים.

 

הגשת המועמדות הסתיימה

תודה ובהצלחה לכל המגישים !