TopBanner

קול קורא להגשת מועמדות

ליועצים מקצועיים לבחינת בקשות למענקים

כללי :

 1. מועצת הפיס לתרבות ולאמנות (להלן: "מועצת הפיס") מעניקה מדי שנה מאות מענקים לאמנים ויוצרים, המגישים בקשה למענק בהתאם ל"קול קורא" המתפרסם מדי שנה.

 2. בשלב ראשון, אלפי הבקשות למענק המוגשות מדי שנה למועצת הפיס מועברות ליועצים חיצוניים מומחים בתחומי האמנות השונים (להלן: "יועצים") לצורך בחינה מקצועית והכנת חוות דעת מפורטת בהתאם לתנאי הסף והקריטריונים שגיבשה מועצת הפיס לתרבות. חוות דעת היועצים הן בגדר המלצות, המובאות לדיון ולאישור חברי מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.

 3. מועצת הפיס מרעננת את מאגר היועצים המומחים שלה ומזמינה בזאת יועצים מומחים בתחומי אמנות להציע מועמדותם למאגר היועצים שלה (להלן: "מאגר היועצים"), המשמש לה לצורכי פעילותה כפי שפורט לעיל.

       שימו לב, יועצים שנרשמו למאגר בשנה שעברה, לא נדרשים לבצע שוב רישום השנה.

 

תנאי סף :

רשאי לענות על פניה זו רק מועמד המקיים בעצמו במועד להגשת המענה לפניה זו את כל התנאים המצטברים הבאים:
לתשומת ליבכם הגדרה:
"תחומי האמנות"- לרבות: מוסיקה, תיאטרון, מחול, ספרות, שירה, קולנוע, אמנות חזותית, מחקר חזותי וכד'.
 
 1. המועמד הינו אזרח ישראלי.

 2. המועמד הינו מומחה בעל ידע מעמיק וניסיון מקצועי של 10 שנים לפחות בתחומי האמנות אליהם הוא מגיש מועמדותו על פי פניה זו.

 3. המועמד בקיא ומיומן בעבודת מחשב.


שירותי הייעוץ :

 1. קריאה מעמיקה ומקצועית של תיקי הבקשות המוגשות בתחום בגינו מייעץ היועץ והתייחסות לכל החומרים המצורפים לתיקים, לרבות בחינתם של תיאור הפרויקט, קורות חיים של הצוות המקצועי, תוכניות עבודה וכיו"ב.

 2. עיון וצפייה בחומרים תומכים כגון: עבודות קודמות של היוצרים, סרטונים, טקסטים, סינופסיס, מחזות, הדמיות וכיו"ב.

 3. בחינת תקציב הפרויקט תוך התייחסות לשלמות התקציב, סבירותו ומידת היתכנות הוצאת הפרויקט לפועל.

 4. בחינה של כל נשוא ומסמך נוספים כפי שתורה מועצת הפיס ליועץ, בהתחשב בפרויקט הרלוונטי.

 5. מתן ניקוד וכתיבת חוות דעת מקצועית מורחבת ומנומקת בגין כל בקשה, בטופס ממוחשב, בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש ע"י מועצת הפיס וכתיבת הערכה של האיכות האמנותית.

 6. השתתפות בישיבות הוועדה הרלבנטית לצורך הצגת חוות דעת היועץ המומחה עבור כל בקשה שנבחנה על ידו.

 

הצהרות והתחייבויות המועמד :

ידוע למועמד והוא מסכים כי:

 1. אין בהגשת מועמדות להיכלל במאגר היועצים כדי להוות התחייבות כלשהי של מועצת הפיס כלפיו להזמין ממנו שירותים בהיקף כלשהו או בכלל ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, אם לא יוזמנו ממנו שירותי יעוץ.

 2. מועצת הפיס תהיה רשאית להזמין מעת לעת שירותי יעוץ מיועצים הכלולים במאגר, בין היתר, על פי מידת התאמת מומחיותם, ניסיונם וזמינותם והכל, בהתחשב בפרויקט הרלוונטי.

 3. מועצת הפיס רשאית לבטל פניה זו ו/או לצאת בפניה חדשה ו/או לעדכן את המאגר על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 4. אם יכהן בפועל כיועץ למועצת הפיס, לא יהיה רשאי להגיש (במישרין ובעקיפין) בקשה למענק ו/או תמיכה מהמועצה לתרבות של מפעל הפיס, מקרן "ספיר", מקרן "לנדאו" וממפעל הפיס וזאת, בכל שנה קלנדרית שבה יכהן (בחלק כלשהו של אותה שנה) כיועץ בפועל של המועצה לתרבות. 

 5. אם יתקבל למאגר היועצים של מועצת הפיס, יהיה עליו להיות זמין ופנוי למתן שירותי הייעוץ בהתאם ללוח הזמנים המפורט בהמשך פניה זו.

 6. המועמד מתחייב כי אם ייכלל במאגר היועצים ויוזמנו ממנו שירותי יעוץ, הוא: 
  6.1    יבצע את שירותי הייעוץ במומחיות ובקפדנות ותוך מילוי מלא של הוראות מועצת הפיס.
  6.2    לפני תחילת הביצוע של שירותי הייעוץ, יחתום היועץ על התחייבות לשמירת סודיות ועל הצהרה בדבר
           היעדר ניגוד עניינים, בנוסחים שידרשו ע"י מועצת הפיס.  


לוחות זמנים כלליים ושכר :

 1. על פי רוב, שירותי הייעוץ יתבצעו במועדים כדלקמן:
  בחינת הבקשות, כתיבת חוות הדעת והצגתן: חודשים מרץ-יולי.

 2. למרות האמור לעיל, רשאית מועצת הפיס לדרוש ביצועם של שירותי יעוץ במועדים אחרים, על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.

 3. בעד שירותי יעוץ שיבוצעו בפועל עקב הזמנתם ע"י מועצת הפיס, יהיה היועץ זכאי לתשלום שכר בעד שירותיו על פי התעריף הנהוג במועצת הפיס. 

 

 

הערה:

פנייה זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.
 

 

הגשת המועמדות הסתיימה

תודה לכל הפונים !