TopBanner

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים מקצועיים 

לבחינת בקשות למענקים

כללי :

 1. מועצת הפיס לתרבות ולאמנות (להלן: "מועצת הפיס") מעניקה מדי שנה מאות מענקים לאמנים ויוצרים, המגישים בקשה למענק בהתאם ל"קול קורא" המתפרסם מדי שנה.

 2. בשלב ראשון, אלפי הבקשות למענק המוגשות מדי שנה למועצת הפיס מועברות ליועצים חיצוניים מומחים בתחומי האמנות השונים (להלן: "יועצים") לצורך בחינה מקצועית והכנת חוות דעת מפורטת בהתאם לתנאי הסף והקריטריונים שגיבשה מועצת הפיס לתרבות. חוות דעת היועצים הן בגדר המלצות, המובאות לדיון ולאישור חברי מועצת הפיס.

 3. מועצת הפיס מרעננת את מאגר היועצים המומחים שלה ומזמינה בזאת יועצים מומחים בתחומי אמנות להציע מועמדותם למאגר היועצים שלה, המשמש לצורכי פעילותה של מועצת הפיס, כפי שפורט לעיל (להלן "מאגר היועצים").

 4. יובהר כי מועמדים אשר הגישו בעבר בקשה להיכלל במאגר אינם נדרשים להגיש בקשה נוספת.

 5. פנייה זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

      

 

תנאי סף :

רשאי להצטרף למאגר מי שמתקיימים בו, במועד הגשת הבקשה, התנאים הבאים :  
 
 1. המועמד הוא אזרח ישראלי.

 2. המועמד הוא מומחה בעל ידע מעמיק וניסיון מקצועי של 10 שנים לפחות בתחומי האמנות אליהם הוא מגיש מועמדותו על פי פניה זו.
  לתשומת ליבכם "תחומי האמנות" לצורך סעיף זה, הינם מוזיקה, תיאטרון, מחול, ספרות, שירה, קולנוע, אמנות חזותית וכד'.

 3. המועמד בקיא ומיומן בעבודת מחשב.

תיאור תפקיד היועץ :

 1. ייעוץ לעניין אפיון התחום/הפרויקט ולצורך סיוע בניסוח תנאי סף וקריטריונים לתחום/פרויקט.

 2. קריאה מעמיקה ומקצועית של תיקי הבקשות המוגשות בתחום בגינו מייעץ היועץ והתייחסות לכל החומרים המצורפים לתיקים, לרבות בחינתם של תיאור הפרויקט, קורות חיים של הצוות המקצועי, תוכניות עבודה וכיו"ב.

 3. עיון וצפייה בחומרים תומכים כגון: עבודות קודמות של היוצרים, סרטונים, טקסטים ספרותיים, סינופסיס ומחזות.

 4. בחינת תקציב הפרויקט תוך התייחסות לשלמות התקציב, סבירותו ומידת היתכנות הוצאת הפרויקט לפועל.

 5. בחינה של כל  מסמכים נוספים כפי שתורה מועצת הפיס ליועץ, בהתחשב בפרויקט הרלוונטי.

 6. מתן ניקוד וכתיבת חוות דעת מקצועית מורחבת ומנומקת בגין כל בקשה, בטופס ממוחשב, בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש ע"י מועצת הפיס וכתיבת הערכה של האיכות האמנותית.

 7. השתתפות בישיבות הוועדה הרלבנטית לצורך הצגת חוות דעת היועץ המומחה עבור כל בקשה שנבחנה על ידו.

 8. עמידה בלוחות זמנים כפי שייקבעו על ידי מועצת הפיס לתרבות.

 

 

הגשת הצעות :

 1. שימו לב, הוראות קול קורא זה תחולנה על בקשות שתוגשנה עד ליום ראשון : 24/11/2019
  (להלן: "תקופת ההרשמה").

 2. מועצת הפיס רשאית לשנות ו/או לבטל בכל עת את הקול הקורא ו/או לשנות את תנאיו, לרבות בטרם הסתיימה התקופה האמורה בעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 3. מועצת הפיס רשאית ליזום תקופת הרשמה נוספת לאחר תום תקופת ההרשמה, והודעה על כך תפורסם באתר האינטרנט של מפעל הפיס.

 4. ניתן להגיש הצעות באמצעות קובץ מקוון בלבד באתר מפעל הפיס, בכתובת: www.pais.co.il, על ידי מילוי הטופס המצורף.

 

הצהרות והתחייבויות המועמד:

 

ידוע למבקש והוא מסכים כי:

 

 1. אין בהגשת הבקשה להיכלל במאגר היועצים כדי להוות התחייבות כלשהי של מועצת הפיס כלפיו להזמין ממנו שירותים בהיקף כלשהו או בכלל ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, אם לא יוזמנו ממנו שירותי ייעוץ.

 2. מועצת הפיס תהיה רשאית להזמין מעת לעת שירותי ייעוץ מיועצים הכלולים במאגר, בין היתר, על פי מידת התאמת מומחיותם, ניסיונם וזמינותם והכל, בהתחשב בפרויקט הרלוונטי.

 3. מועצת הפיס תהא רשאית לעשות שימוש במאגר הנ"ל גם לצורכי פרויקטים אחרים (מלבד המענקים) אותם היא יוזמת.

 4. מועצת הפיס רשאית לבטל פנייה זו ו/או לצאת בפנייה חדשה ו/או לעדכן את המאגר ו/או לפנות ליועצים שאינם במאגר, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 5. אם יכהן בפועל כיועץ למועצת הפיס, לא יהיה רשאי להגיש (במישרין ובעקיפין) בקשה למענק ו/או תמיכה מהמועצה לתרבות של מפעל הפיס וממפעל הפיס או להגיש מועמדות לפרסי ספיר לנדאו וזאת, בכל שנה קלנדרית שבה יכהן (בחלק כלשהו של אותה שנה) כיועץ בפועל של המועצה לתרבות.

 6. אם יתקבל למאגר היועצים של מועצת הפיס, יהיה עליו להיות זמין ופנוי למתן שירותי הייעוץ בהתאם ללוח הזמנים המפורט בהמשך פניה זו.

 7. המבקש מתחייב כי אם ייכלל במאגר היועצים ויוזמנו ממנו שירותי ייעוץ, הוא:

 

 • יבצע את שירותי הייעוץ במומחיות ובקפדנות ותוך מילוי מלא של הוראות מועצת הפיס.

 • לפני תחילת הביצוע של שירותי הייעוץ, יחתום היועץ על התחייבות לשמירת סודיות ועל הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים, בנוסחים שידרשו ע"י מועצת הפיס.

 • מאשר בזאת כי כל המידע שנמסר על ידו במסגרת הגשת הבקשה, נמסר מרצונו החופשי, והוא מסכים במפורש כי הוא יישמר במאגר מידע של מפעל הפיס. מפעל הפיס יהיה רשאי להשתמש במידע שהתקבל ממנו כאמור, לרבות לדיוור ישיר של מידע הקשור בפעילויות פרסי לנדאו ופרסי ספיר ומועצת הפיס לתרבות. מפעל הפיס לא יעביר את המידע שנמסר לו על ידו לגופים אחרים.

 

לוחות זמנים כלליים וגמול :

 1. על פי רוב, שירותי הייעוץ יתבצעו במועדים במהלך החודשים מרץ – יוני בכל שנה.

 2. ליועצים יוקצו בין שבועיים לחודש לבחינת תיקי הבקשות וכתיבת חו"ד מקצועית, בכפוף למספר הפניות ובהתאם ללוחות זמנים שיגובשו על ידי מועצת הפיס.

 3. למרות האמור לעיל, רשאית מועצת הפיס לפנות ליועצים לצורך קבלת שירותי ייעוץ במועדים אחרים, על פי צרכיה ושיקול דעתה הבלעדי.

 4. בעד שירותי ייעוץ שיבוצעו בפועל עקב הזמנתם ע"י מועצת הפיס, יהיה היועץ זכאי לתשלום שכר בעד שירותיו, על פי התעריף הנהוג במועצת הפיס.