ספרות

קידום אמנות "Spoken Word"(שירה מדוברת)

התמיכה מיועדת לפרויקטים ללימוד והתנסות של קהלים בלתי מקצועיים בהנחיית אמנים המנוסים
באמנות Spoken Word (שירה מדוברת).
תינתן עדיפות לפרויקטים הפועלים ביישובי פריפריה חברתית - גיאוגרפית.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום שבין 20,000 ₪ ל-60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

תאגידים הפועלים שלא למטרות רווח העומדים בכל תנאי הסף במצטבר.

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות התכנית המוצעת (50%) | רמה וניסיון מקצועי של אמני Spoken Word
והצוות (30%) |  מיקום הפעילות, תינתן העדפה לפריפריה חברתית גיאוגרפית  (20%)


לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018

התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2019.​