ספרות ושירה

קידום אמנות "Spoken Word"(שירה מדוברת)

התמיכה מיועדת לפרויקטים ללימוד והתנסות של קהלים בלתי מקצועיים בהנחיית אמנים המנוסים
באמנות Spoken Word (שירה מדוברת).
תינתן עדיפות לפרויקטים הפועלים ביישובי פריפריה חברתית - גיאוגרפית.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום שבין 20,000 ₪ ל-60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

תאגידים הפועלים שלא למטרות רווח העומדים בכל תנאי הסף במצטבר.

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.

מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות התכנית המוצעת (50%) | רמה וניסיון מקצועי של אמני Spoken Word
והצוות (30%) |  מיקום הפעילות, תינתן העדפה לפריפריה חברתית גיאוגרפית  (20%)


לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018

התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מחודש מרץ 2019.​