ספרות

ספרי מקור לילדים ונוער בחברה דתית/חרדית

תמיכה בהוצאה לאור של ספרי ילדים ונוער, מקוריים בשפה העברית המיועדים לחברה דתית-חרדית, במטרה להעשיר את הספרות האיכותית לילדים ולנוער.

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 10,000 ₪ ל-  20,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

* יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "ספרי ילדים לציבור דתי-חרדי" ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

* בשנת 2016 יוצר (כותב) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

​יחיד או תאגיד שהוא מוציא לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור לכל הפחות במהלך השנה האחרונה, החל מינואר 2015.

יובהר: "יחיד המוציא לאור בעצמו" - פעילותו כמו"ל מתבצעת תחת שמו או תחת שם מסחרי אחר, ובתנאי שהוא מדווח על פעילותו כמו"ל באמצעות מספר עוסק מורשה הזהה למספר תעודת הזהות שלו.

 קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות הטקסט והחומרים החזותיים (במידה וקיימים)(70%)| ניסיון מקצועי של כותב ועורך הספר (20%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב המוצע לפרויקט (10%)

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16 התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.