ספרות

ספרי עיון, מסה ומחקר

תמיכה בהוצאה לאור של ספרי עיון, מסות ומחקר (non fiction) הכתובים בשפה העברית – מקור או תרגום.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס למפעל ספרותי צפוי להיות בסכום  שבין 35,000 ₪ ל-  60,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של  הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.


שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "הוצאה לאור של מפעלים ספרותיים" בשנת 2016, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה בשנת 2017.

  • יוצר (כותב הספר) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים בשנת 2017.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

  • מבקש רשאי להגיש לפרויקט זה עד 2 בקשות ליוצרים שונים.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד שהם מוציא לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור, לפחות במהלך השנתיים ינואר 2015 עד וכולל דצמבר 2016 העומדים בכל תנאי הסף.

יובהר: "יחיד המוציא לאור בעצמו" - פעילותו כמו"ל מתבצעת תחת שמו או תחת שם מסחרי אחר, ובתנאי שהוא מדווח על פעילותו כמו"ל באמצעות מספר עוסק מורשה הזהה למספר תעודת הזהות שלו.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות ההצעה (60%) | הצוות המקצועי  (20%) |  רציונאל כלכלי - האם התקציב המוצע הולם ותואם את הפעילות (10%)|

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.