ספרות

כתבי עת מודפסים בתחום ספרות ושירה

תמיכה בהוצאה לאור של כתבי עת מודפסים קיימים או חדשים בתחום הספרות והשירה, במטרה לעודד הפצה
וחשיפה של כתבי עת ספרותיים.

לתשומת ליבכם,

  • התמיכה מיועדת להוצאה לאור של גיליון אחד של כתב העת.

  • התמיכה אינה מיועדת לכתבי עת אקדמיים שפיטים.

  • תינתן עדיפות לכתבי עת מודפסים הזמינים גם ברשת.

 

סכום המענק המבוקש :

המענק לכתב עת אחד יעמוד על סכום שבין 15,000 ₪ ל- 35,000 ₪. 
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של  הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק. 

רשאי להגיש בקשה :

מוציא לאור של כתב עת מודפס (יחיד או תאגיד) העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.
מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות תכנים בגיליון המוצע (50%) | מוניטין כתב העת וניסיון מקצועי של מערכת כתב העת והכותבים במקרה של כתב עת חדש ייבחן הניסיון המקצועי של מערכת כתב העת והכותבים (20%) |
איכות תכנית ההפצה (20%) | זמינות גיליונות קודמים של כתב העת ברשת (10%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מדצמבר 2018. ​