ספרות ושירה

כתבי עת מודפסים בתחום ספרות ושירה

תמיכה בהוצאה לאור של כתבי עת מודפסים קיימים או חדשים בתחום הספרות והשירה, במטרה לעודד הפצה
וחשיפה של כתבי עת ספרותיים.

לתשומת ליבכם,

  • התמיכה מיועדת להוצאה לאור של גיליון אחד של כתב העת.

  • התמיכה אינה מיועדת לכתבי עת אקדמיים שפיטים.

  • תינתן עדיפות לכתבי עת מודפסים הזמינים גם ברשת.

 

סכום המענק המבוקש :

המענק לכתב עת אחד יעמוד על סכום שבין 15,000 ₪ ל- 35,000 ₪. 
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של  הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק. 

רשאי להגיש בקשה :

מוציא לאור של כתב עת מודפס (יחיד או תאגיד) העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.
מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות תכנים בגיליון המוצע (50%) | מוניטין כתב העת וניסיון מקצועי של מערכת כתב העת והכותבים במקרה של כתב עת חדש ייבחן הניסיון המקצועי של מערכת כתב העת והכותבים (20%) |
איכות תכנית ההפצה (20%) | זמינות גיליונות קודמים של כתב העת ברשת (10%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מדצמבר 2018. ​