ספרות

כתבי עת מודפסים בתחום ספרות ושירה

תמיכה בהוצאה לאור של כתבי עת  מודפסים בתחום הספרות והשירה במטרה לעודד הפצה וחשיפה של כתבי עת ספרותיים. התמיכה מיועדת להוצאה לאור של גיליון אחד של כתב העת . התמיכה אינה מיועדת לכתבי עת אקדמיים שפיטים.


סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 10,000 ₪ לבין  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד שהם המוציא לאור של כתב העת העומדים בכל תנאי הסף.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות התכנים בגיליון המוצע (50%) | מוניטין כתב העת וניסיון מקצועי של הכותבים ומערכת כתב העת (במקרה של כתב עת חדש ייבחן הניסיון המקצועי של מערכת כתב העת והכותבים)(20%) | איכות תכנית ההפצה (20%)| נגישות הגיליון ברשת (10%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מדצמבר 2017.