ספרות

כתבי עת מודפסים

תמיכה בהוצאה לאור של כתבי עת  מודפסים בתחום הספרות והשירה במטרה לעודד הפצה וחשיפה של כתבי עת ספרותיים. התמיכה מיועדת להוצאה לאור של גיליון אחד של כתב העת.

מענק מפעל הפיס לכתב-עת צפוי להיות בסכום שבין 10,000 ₪ ל- 30,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.  
יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לכתב עת מודפס צפוי להיות בסכום  שבין 10,000 ₪ ל-  30,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בכל תנאי הסף
יחיד שהוא מוציא לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור לכל הפחות בשנים 2013-2014.
תאגיד שהוא הוצאה לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור לכל הפחות בשנים 2013-2014.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.