ספרות

ספרי שירה, מקור או תרגום

תמיכה בשירה ובמשוררים באמצעות סיוע בהוצאה לאור של ספרי שירה מודפסים, לרבות אנתולוגיות שירה, הכתובים בשפה העברית, מקור או תרגום.


סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס לספר שירה צפוי להיות בסכום  שבין 10,000 ₪ ל-  25,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "הוצאה לאור של ספר שירה" בשנת 2016, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה בשנת 2017.

  • יוצר (משורר או מתרגם, לפי העניין) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים בשנת 2017.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.


מספר ההגשות :

מספר הבקשות למענק עבור הוצאה לאור של ספרי שירה שניתן להגיש בפרויקט זה הינו בהתאם למספר ספרי השירה המודפסים ( מקור או תרגום) שהוציא לאור , מגיש הבקשה, בשנים 2015-2016 במצטבר עפ"י הטבלה דלהלן :

 

סך כל ספרי השירה
(מקור או תרגום )
שהמבקש הוציא לאור במהלך השנים
2015-2016

מספר בקשות למענקים
עבור הוצאה לאור של ספרי שירה,
מקור או תרגום
שניתן להגיש בשנת
2017
0-2​1​
3-4​2​
5-7​3​
8+​5​

 

רשאי להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

​יחיד או תאגיד שהוא מוציא לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור של ספרים בישראל לפחות במהלך השנתיים ינואר 2015 עד וכולל דצמבר 2016.

יובהר: "יחיד המוציא לאור בעצמו" - פעילותו כמו"ל מתבצעת תחת שמו או תחת שם מסחרי אחר, ובתנאי שהוא מדווח על פעילותו כמו"ל באמצעות מספר עוסק מורשה הזהה למספר תעודת הזהות שלו.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות השירים המצורפים   (70%) | ניסיון מקצועי של עורך הספר (20%) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב המוצע לפרויקט  (10%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.