ספרות

ספרי שירה מודפסים - מקור או תרגום

תמיכה בשירה ובמשוררים באמצעות סיוע בהוצאה לאור  של ספרי שירה מודפסים, לרבות אנתולוגיות שירה, הכתובים בשפה העברית, מקור או תרגום.

סכום המענק המבוקש 

מענק מפעל הפיס לספר שירה צפוי להיות בסכום  שבין 10,000 ₪ ל-  30,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, ​שימו לב! 

* בשנת 2015  יוצר רשאי להגיש בקשה אחת בלבד לקבלת מענק, בפרויקט אחד בלבד, מכלל הפרויקטים של מועצת הפיס לתרבות ולאמנות.  כלל זה חל גם על בקשה למענק שמגיש גורם אחר עבור היוצר ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

* יוצר שזכה בשנת 2014 למענק עבור ספר שירה, אינו רשאי להגיש בקשה למענק לספר שירה בשנת 2015. ניתן להגיש בקשה למענק לפרויקט אחר מכלל הפרויקטים המוצעים בשנת 2015.

* מספר הבקשות למענק עבור הוצאה לאור של ספרי שירה שניתן להגיש בפרויקט זה הינו בהתאם למספר ספרי השירה המודפסים ( מקור או תרגום) שהוציא לאור , מגיש הבקשה, בשנים 2012-2013 במצטבר עפ"י הטבלה דלהלן :

סך כל ספרי השירה המודפסים ,מקור או תרגום, שהמבקש הוציא לאור בשנים 2012-2013

מספר בקשות למענקים עבור הוצאה לאור של ספרי שירה, מקור או תרגום שניתן להגיש בשנת 2015 

0-2​1​
3-4​2​
5-7​3​
8+​5​

 

רשאי להגיש בקשה :  

יחיד או תאגיד העומד בכל תנאי הסף

יחיד שהוא מוציא לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור לכל הפחות בשנים 2013-2014.
תאגיד שהוא הוצאה לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור לכל הפחות בשנים 2013-2014.

לוחות זמנים:

המועד אחרון להגשת בקשה 1.3.15 בשעה 17:00.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2016.