ספרות

כתבי עת מקוונים בתחום ספרות ושירה

תמיכה בכתבי עת מקוונים קיימים או חדשים בתחומי הספרות והשירה, במטרה לחשוף ולקדם את הכותבים
ואת הכתיבה בתחום הספרות והשירה.
תמיכה זו אינה מיועדת לפורומים, אתרים ובלוגים אישיים.

"כתב עת מקוון"- כתב עת המתפרסם באינטרנט וכולל עמודים אינטראקטיביים, להבדיל מקבצים סטטיים כדוגמת שימוש בפורמט PDF. בלוגים ו/או פורומים ו/או אתרים אישיים לא ייחשבו לכתב עת מקוון.

 

סכום המענק המבוקש :

המענק לכתב עת אחד יעמוד על סכום שבין 30,000 ₪ ל- 50,000 ₪. 
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של  הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק. 

 

רשאי להגיש בקשה :

מוציא לאור של כתב עת מקוון (יחיד או תאגיד) העומד בכל תנאי הסף במצטבר.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט.
מספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות תכנים באתר המוצע (60%) | ניסיון מקצועי של מערכת כתב העת והכותבים  (20%)| התאמת כתב העת למדיה הדיגיטלית (20%)

 

לוחות זמנים : 

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 4/2/2018
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מדצמבר 2018. ​