ספרות

כתבי עת מקוונים בתחום ספרות ושירה

תמיכה בכתבי עת מקוונים בתחום ספרות ושירה במטרה לחשוף ולקדם את הכותבים ואת הכתיבה בתחום הספרות והשירה.

"כתב עת מקוון"- כתב עת המתפרסם באינטרנט וכולל עמודים אינטראקטיביים , להבדיל מקבצים סטטיים כדוגמת שימוש בפורמט PDF. בלוגים ו/או פורומים ו/או אתרים אישיים לא ייחשבו לכתב עת מקוון.

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 30,000 ₪ ל-  75,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות התכנים באתר (60%) | איכות מקצועית של מערכת כתב העת והכותבים (20%) | רציונאל כלכלי - האם התקציב המוצע הולם ותואם את הפרויקט (10%) | התאמת כתב העת למדיה הדיגיטלית (10%)

לוחות זמנים :    
מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.