ספרות

מפעלים ספרותיים

​תמיכה בהוצאה לאור של ספרי עיון, מחקר, מסות ואנתולוגיות (שאינן שירה או פרוזה) הכתובים בשפה העברית – מקור או תרגום.

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 35,000 ₪ ל-  70,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

* יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "מפעלים ספרותיים" ב – 2015, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה, בשנת 2016.

* בשנת 2016 יוצר (כותב או מתרגם, לפי העניין) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומד בכל תנאי הסף.

​יחיד או תאגיד שהוא מוציא לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור לכל הפחות בשנים 2014-2015.

יובהר: "יחיד המוציא לאור בעצמו" - פעילותו כמו"ל מתבצעת תחת שמו או תחת שם מסחרי אחר, ובתנאי שהוא מדווח על פעילותו כמו"ל באמצעות מספר עוסק מורשה הזהה למספר תעודת הזהות שלו.

מבקש רשאי להגיש לפרויקט זה עד 2 בקשות ליוצרים שונים.

 קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות איכות הרעיון והטקסט, ייחודיות ומקוריות (60%) | הצוות המקצועי (20%) | רציונאל כלכלי – מידת התאמת התקציב המוצע לפרויקט (10%)| היתכנות כלכלית – הימצאותם של גורמי מימון נוספים לפרויקט (10%)

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.