ספרות

שימור והצלה של אוספים וכתבים ספרותיים

תמיכה בפעולות שימור והצלה של אוספים וכתבים ספרותיים באמצעות גופים מקצועיים העוסקים בשימור.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 50,000 ₪ ל-  120,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

 

רשאי להגיש בקשה :

תאגיד העומד בכל תנאי הסף.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות וחשיבות האוסף המוצע לשימור (50%) | ניסיונו של הגוף בשימור (30%) | רציונאל כלכלי – מידת התאמת התקציב המוצע לפרויקט (10%) | היתכנות כלכלית – הימצאותם של גורמי מימון נוספים לפרויקט (10%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.