ספרות

ספרי מקור לילדים

תמיכה בהוצאה לאור של ספרי ילדים מאוירים מקוריים, בשפה העברית, במטרה להעשיר ולגוון את "מדף" הספרים לילדים. התמיכה מיועדת לאפשר פרסום של ספרי ילדים, שבלעדי תמיכה זו ספק אם יראו אור וכן לסייע להוצאות הספרים להוציא לאור ספרים של סופרים חדשים.

תנאי הסף לפרויקט זה עודכנו ביום 14.1.16 ולפיהם מו"ל שהוציא לאור 2 ספרים בשנה האחרונה (לאוו דווקא ספרי ילדים) יוכל להגיש בקשה.

סכום המענק המבוקש :
מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ ל-  40,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

תנאים חדשים, שימו לב! 

* יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2014 והן בשנת 2015 (ברצף) אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת  2016. 

* בשנת 2016 יוצר (כותב) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים. 
יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

​יחיד או תאגיד שהוא מוציא לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור של ספרים בישראל בישראל, לכל הפחות במהלך השנה האחרונה, החל מינואר 2015.

יובהר: "יחיד המוציא לאור בעצמו" - פעילותו כמו"ל מתבצעת תחת שמו או תחת שם מסחרי אחר, ובתנאי שהוא מדווח על פעילותו כמו"ל באמצעות מספר עוסק מורשה הזהה למספר תעודת הזהות שלו.
מבקש רשאי להגיש לפרויקט זה עד 2 בקשות ליוצרים שונים. (ביחיד - במקרה שהמבקש אינו היוצר)

 קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה ע"פ הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות הטקסט המצורף והחומרים החזותיים (60%) | ניסיון מקצועי של כותב ועורך הספר
(20%
) | רציונאל כלכלי - מידת התאמת התקציב המוצע לפרויקט (10%) | היתכנות כלכלית – הימצאותם של גורמי מימון נוספים לפרויקט (10%)

לוחות זמנים :    

מועד אחרון להגשת בקשה 10.2.16התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2018.