ספרות

ספרי פרוזה ועיון בשפה הערבית

תמיכה בהוצאה לאור של ספרי פרוזה ועיון מקוריים (להבדיל מתרגום)  בשפה הערבית באמצעות מתן מענקים לכותבים ולהוצאות לאור העוסקים בתחום.

"יוצר" לעניין פרויקט זה, הינו כותב הספר.

 

סכום המענק המבוקש :

מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום  שבין 20,000 ₪ לבין  30,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
סכום המענק המבוקש ממפעל הפיס יהיה בטווח זה בלבד, לכן יש להתייחס לנתון זה בתכנון התקציב של הפרויקט עבורו מוגשת בקשה למענק.

שימו לב, תנאים כלליים להגשת בקשה :

  • יוצרים שזכו למענקים ממפעל הפיס הן בשנת 2015 והן בשנת 2016 (ברצף) עבור פרויקטים כלשהם אינם רשאים להגיש בקשה כלשהי בשנת 2017.

  • יוצרים שזכו למענק מפעל הפיס עבור "הוצאה לאור של ספר פרוזה או עיון בשפה הערבית" בשנת 2016, אינם רשאים להגיש בקשה למענק עבור פרויקט זה בשנת 2017.

  • יוצר (כותב הספר) רשאי להגיש בקשה אחת בלבד למענק בפרויקט אחד בלבד מתוך כלל הפרויקטים בשנת 2017.
    יובהר: תנאים אלו חלים גם על בקשה שמגיש גורם אחר עבור היוצר, ולא רק על בקשה שמגיש היוצר בעצמו.

 

רשאים להגיש בקשה :

יחיד או תאגיד העומדים בכל תנאי הסף.

שימו לב, לעניין פרויקט זה יוכל להגיש בקשה רק:

​תאגיד שהוא מוציא לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור מינואר 2016 לכל הפחות.
הכותב או יחיד שהוא מוציא לאור העוסק בקביעות בהוצאה לאור מינואר 2016 לכל הפחות.
יובהר: "יחיד המוציא לאור בעצמו" - פעילותו כמו"ל מתבצעת תחת שמו או תחת שם מסחרי אחר, ובתנאי שהוא מדווח על פעילותו כמו"ל באמצעות מספר עוסק מורשה הזהה למספר תעודת הזהות שלו.

 

קריטריונים לבחינת הבקשות :

הבקשות למענקים תיבחנה על פי הקריטריונים והמשקולות שגובשו לפרויקט ומספר המענקים המאושרים מושפע מסך הבקשות שמוגשות למועצת הפיס ומהתקציב העומד לרשות הפרויקט.
הקריטריונים והמשקולות : איכות הטקסט המצורף (60%) | חדשנות ומקוריות (10%) | הצוות המקצועי - עורך ספרותי ועורך לשוני (20%) |  רציונאל כלכלי - האם התקציב המוצע הולם ותואם את הפעילות (10%)

 

לוחות זמנים :

שימו לב, מועד אחרון להגשת בקשה 31.1.17
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר ממרץ 2019.