ספרות

כתבי עת מקוונים בתחומי ספרות ושירה

תיאור הפרויקט: 
סיוע לכתבי עת מקוונים בתחום הספרות ו/או השירה במטרה לחשוף ולקדם את הספרות והשירה ואת היוצרים בתחום.
 
סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס צפוי להיות
בסכום שבין 30,000 ₪ ל- 75,000 ₪ לכל בקשה שתאושר לתמיכה.
נא להתאים את הסכום המבוקש ממפעל הפיס לטווח המוצג לעיל.
 
רשאי להגיש בקשה: יחיד או תאגיד העומד בתנאי הסף.
 
לוחות זמנים:
אין להגיש בקשות שאינן עומדות במסגרת לוחות הזמנים המפורטים להלן.
התמיכה מיועדת לפרויקט שיושלם עד לא יאוחר מנובמבר 2015.
 
מועד אחרון לשליחת טופס הבקשה באינטרנט: 9.3.14 עד 15:00
מועד אחרון לשליחת החומרים הנלווים בדואר: 13.3.14 *
ניתן למסור את החומרים הנלווים במעטפה סגורה בבית מפעל הפיס בתיבת דואר ייעודית לכך (רח' הפטמן 3, תל אביב)
 
* המועצה רשאית שלא לקבל חומרים הנושאים חותמת דואר מתאריך מאוחר לתאריך הנ"ל.​